4 Nd 256/2000
Datum rozhodnutí: 25.07.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 256/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. července 2000 v trestní věci obviněných R. B., a P. K., vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 2 T 298/99, o návrhu na odnětí a přikázání věci t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc obviněných odnímá Okresnímu soudu v Pelhřimově a přikazuje se Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 22. 12. 1999 byla u věcně a místně příslušného Okresního soudu v Pelhřimově podána obžaloba na obviněné R. B. a P. K., která oba obviněné viní z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. a obviněného R. B. i z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák.

Dne 17. 7. 2000 byl Nejvyššímu soudu České republiky doručen návrh předsedy senátu Okresního soudu v Pelhřimově na odnětí věci obviněných tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě podle § 25 tr. ř. V odůvodnění uvedl, že ve věci bylo několikrát nařízeno hlavní líčení, které muselo být pokaždé odročeno z důvodu pracovní neschopnosti, zejména obviněného P. K. Ze zprávy a doplňujícího vyjádření ošetřujícího lékaře vyplynulo, že povaha onemocnění oka P. K. vyžaduje, aby příliš neprochladl, nebyl vystaven klimaticky nepříznivým změnám, a není proto pro něho vhodné dlouhé cestování. Předmětné onemocnění není krátkodobé a vyžaduje dlouhodobější léčení. S ohledem na uvedené by proto bylo vhodnější, aby věc projednal soud v jehož místě mají obvinění trvalé bydliště, jímž je Okresní soud v Ostravě, neboť tento bude lépe schopen reagovat na zdravotní stav obviněných a zajistit jejich účast u hlavního líčení a ve věci rozhodnout.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně, přičemž o odnětí a přikázání věci rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen.

Nejvyšší soud České republiky především zkoumal, zda jsou dány ony důležité důvody, které zákon pro aplikaci citovaného ustanovení předpokládá a zjistil, že dány jsou. Je zřejmé, že obviněný P. K. bydlí mimo obvod příslušného soudu (Okresní soud v Pelhřimově), přičemž mu charakter jeho onemocnění brání, aby se k tomuto soudu dostavil k projednání a rozhodnutí věci, v níž na jeho osobu byla podána obžaloba. I když se jedná o výjimku ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (soudu) - čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, v daném případě lze zdravotní neschopnost obviněného, pro níž se dlouhodobě nemůže dostavit k příslušnému soudu, a zároveň zájem na tom, aby věc byla co nejdříve projednána a rozhodnuta, označit za důležité důvody, jak to má na mysli ustanovení § 25 tr. ř.

Na základě těchto závěrů Nejvyšší soud České republiky rozhodl tak, že trestní věc obviněných R. B. a P. K. se Okresnímu soudu v Pelhřimově odnímá a přikazuje se Okresnímu soudu v Ostravě, v jehož obvodu mají oba obvinění trvalé bydliště.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. července 2000Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c