4 Nd 254/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 254/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci péče o nezletilého P. K. , zastoupeného Městskou částí Praha 11 jako kolizním opatrovníkem, syna matky R. K. a otce Ing. P. K., zastoupeného Mgr. Vladimírem Řezníčkem, advokátem se sídlem Žatecká 41/4, Praha 1, o úpravu poměrů nezletilého vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 14 Nc 717/2009, o návrhu matky na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 14 Nc 717/2009 s e n e p ř i k a z u j e Okresnímu soudu v Břeclavi.


O d ů v o d n ě n í :


U Obvodního soudu pro Prahu 4 je vedeno řízení ve věci péče o nezletilého P. K.
Matka nezletilého R. K. podala návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti ze dne 10. 4. 2011 s tím, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Břeclavi. Tento návrh odůvodnila tak, že v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 se svým synem již nebydlí, protože se odstěhovali natrvalo do Břeclavi. Navíc se matce nezletilého narodila dne 20. 2. 2011 dcera, kterou matka plně kojí, a proto je pro ni dojíždění k soudu do Prahy v podstatě nemožné, když se navíc sama stará o syna P.

Otec s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Břeclavi nesouhlasí. Podle jeho názoru nejsou dány žádné důvody pro přenesení příslušnosti na jiný soud podle § 177 odst. 2 o. s. ř. Otci nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by se matka nezletilého odstěhovala z adresy v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4, a které by nasvědčovaly změně trvalejšího charakteru. Otec byl informován o tom, že se matce nezletilého P. narodilo další dítě, které je nejspíše důvodem jejího přechodného pobytu u rodičů v Břeclavi, kteří jí pomáhají. Jelikož matka nezletilého s otcem dlouhodobě nekomunikuje, není otci známo, že by přehodnotila své dříve proklamované rozhodnutí trvale pobývat v Praze. K přenesení příslušnosti by pak mohlo podle jeho názoru dojít jen v případě, kdy by to bylo v zájmu nezletilého P. Nicméně matkou uváděné důvody i za předpokladu, že by odpovídaly skutečnosti, nijak nesouvisejí se zájmy nezletilého P., nýbrž se zájmy matky. Pokud se na straně matky nachází překážka účasti na nejbližším soudním jednání z důvodů péče o novorozence, pak nepochybně může požádat o odročení jednání. Podle názoru otce je dále nutné taktéž zohlednit současný stav řízení, kdy byl dřívější rozsudek o úpravě poměrů k nezletilému částečně zrušen a věc je znovu projednávána před soudem prvního stupně. Změnou místní příslušnosti by došlo ke změně soudu prvního stupně i soudu odvolacího, přičemž oba soudy, které se dosud věcí zabývaly, jsou již s věcí dostatečně obeznámeny, provedly ve věci důkazy a vyslovily skutkové i právní závěry, jenž by měly být zohledněny v jejich dalším rozhodnutí.

Kromě toho otec nezletilého P. nyní navrhuje změnu úpravy poměrů k nezletilému, tedy stanovení jasných pravidel styku otce s nezletilým P. I k této věci se pak bude muset vyjádřit opatrovník nezletilého, který je vzhledem ke svému sídlu schopen výrazně lépe a důkladněji posoudit možnosti péče o nezletilého otcem bydlícím v Praze, než aby došlo i ke změně procesního zastoupení nezletilého jiným opatrovníkem.

Opatrovník nezletilého s přikázáním věci vyslovil souhlas a k tomuto návrhu se připojil.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou dány zákonné podmínky pro přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle § 88 písm. c) o. s. ř. je k řízení ve věcech péče o nezletilé příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště.

Podle § 177 odst. 2 o. s. ř. změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost ve věcech péče o nezletilé, může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu nezletilého. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již rozhodnuta odvolacím soudem, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.

Ustanovení § 177 odst. 2 o. s. ř. je zvláštním ustanovením, které umožňuje změnit místní příslušnost soudu poté, co byla založena ve smyslu § 11 odst. 1 věty druhé o. s. ř. Předpokladem přenesení příslušnosti je změna okolností významných pro určení místní příslušnosti podle § 88 písm. c) o. s. ř. a zároveň respektování zájmu nezletilého dítěte. Tato zvláštní (speciální) úprava má přednost před ustanovením § 12 odst. 2 o. s. ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé nelze použít, a nelze proto z důvodů vhodnosti takovou věc přikázat jinému soudu. Ve prospěch tohoto názoru (jenž Nejvyšší soud vyslovil již např. v usneseních ze dne 29. 1. 2002 sp. zn. 11 Nd 315/2001, ze dne 25. 2. 2004 sp. zn. 26 Nd 213/2003 a ze dne 26. 4. 2006 sp. zn. 26 Nd 66/2006) svědčí úvaha, že rozhodujícím hlediskem pro případnou změnu místní příslušnosti (a koneckonců pro každé rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé) je zájem nezletilých dětí, nad nímž důvody vhodnosti, jichž se dovolává některý z rodičů či opatrovník, nemohou převážit. Tento závěr odpovídá i rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněnému pod č. 85/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž se uvádí, že změna jednou určené příslušnosti soudu péče o nezletilé je zásadně možná jen postupem podle § 177 odst. 2 o. s. ř. Konečně nelze přehlédnout důsledky opačného výkladu, kdy přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti by problematizovalo možnost přenesení příslušnosti v dalším průběhu řízení, neboť by vznikly pochybnosti o tom, zda změna okolností významných pro určení místní příslušnosti (které pro založení příslušnosti postupem podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly významné) by mohla odůvodnit postup podle § 177 odst. 2 o. s. ř. (Srov. rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2010 sp. zn. 4 Nd 408/2010).

V souladu se shora uvedeným je tak výlučně na zvážení Obvodního soudu pro Prahu 4, zda se ve věci změnily okolnosti rozhodné pro posouzení příslušnosti ve věci péče o nezletilého P. K. Pokud pak tento soud dospěje k závěru, že se tak v posuzovaném případě stalo, přenese svou příslušnost na soud, který je podle něj příslušný k projednání a rozhodnutí ve věci.

Jak bylo již shora zmíněno, delegace věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřichází ve věcech péče o nezletilé v úvahu, a proto Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci podle tohoto ustanovení o. s. ř. nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2011


Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c