4 Nd 253/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 253/2011-60
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce: D. M. , zastoupeným JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátkou se sídlem Sady 5. května 36, Plzeň, proti žalovaným: 1) J. Š. , 2) K. K. , o zaplacení částky 225 160,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 20/2011, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 20/2011 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni předložil podle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaných, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 44 Cm 20/2011, byla přikázána Krajskému soudu v Ostravě.

Žalovaní nejprve podali u Krajského soudu v Plzni odvolání pro místní nepříslušnost (§ 105 odst. 1 o. s. ř.) ze dne 11. 4. 2011 (č. l. 38), v němž navrhli, aby byla věc přikázána Okresnímu soudu v Ostravě, jelikož dojíždění ke Krajskému soudu v Plzni je pro ně časově a finančně náročné. K výzvě soudu ze dne 19. 5. 2011 (č. l. 42) k odstranění vad tohoto neurčitého podání žalovaní navrhli přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě. Svůj návrh ze dne 10. 6. 2011 (č. l. 44) odůvodnili tím, že jsou oba zaměstnaní, mají malé dítě, takže je pro ně dojíždění ke Krajskému soudu v Plzni časově i finančně náročné.

Žalobce využil svého práva a k návrhu se vyjádřil prostřednictvím své právní zástupkyně (č. l. 53-54) tak, že s navrhovaným postupem zásadně nesouhlasí. Jelikož žalobce má bydliště i pracoviště ve Z.-S. , okres Plzeň-sever, kde má sídlo i společnost Ekonomické stavby s.r.o. Právní zástupkyně žalobce pak má bydliště i sídlo advokátní kanceláře v P. , takže delegace z důvodu vhodnosti by znamenala velký nárůst nákladů řízení účastníků, popřípadě svědků z řad zaměstnanců společnosti Ekonomické stavby s.r.o. Podle žalobce okolnost, že žalovaní mají bydliště jinde než v obvodu příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní mohl být bez dalšího spatřován důvod k přikázání věci. Z rozhodování soudů o delegaci vhodné obecně plyne, že důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně vyplývalo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že v daném případě není žádný předpoklad pro závěr, že jiným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji, žalobce navrhuje, aby návrh žalovaných na delegaci vhodnou byl zamítnut.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Krajskému soudu v Plzni a Krajskému soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána, návrh žalovaných na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby byla věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

V projednávaném případě žalovaní svůj návrh na delegaci Krajskému soudu v Ostravě odůvodňují blízkostí soudu, v jehož obvodu se nachází jejich bydliště. Svůj návrh dále odůvodnili tím, že jsou oba zaměstnaní, mají malé dítě a cesta ke Krajskému soudu v Plzni je proto pro ně finančně a časově náročná.

Podle Nejvyššího soudu však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. K okolnosti uváděné žalovanými, tj. blízkost soudu je třeba uvést, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá faktické bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu a musí tak překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost, či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s náklady na dopravu, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Další skutečnost tvrzená žalovanými, že se starají o nezletilé dítě, taktéž nemůže být důvodem pro přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě. Podle jejich vyjádření jsou oba zaměstnáni, z obsahu spisu taktéž nevyplývá, že by byli osvobozeni od soudních poplatků, což by odůvodňovaly poměry žalovaných. Ti tudíž jsou schopni zajistit náhradní péči o jejich nezletilé dítě alespoň po dobu nezbytnou k účasti na soudním jednání, příp. si mohou zvolit právního zástupce, který by je u jednání zastupoval.

Nejvyšší soud danou věc posoudil ze všech uvedených hledisek a dospěl k závěru, že rovněž z důvodu nesouhlasu žalobce by delegací věci mohl být navozen stav pro žalobce nepříznivý. Taktéž nelze přehlédnout, že požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Krajský soud v Plzni je s věcí již obeznámen.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c