4 Nd 249/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 249/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněné Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, proti povinné J. M. , o 5.366,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 Nc 2471/2005, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 Nc 2471/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 7. 2. 2005 (soudu doručeno dne 14. 2. 2005) podala oprávněná u Okresního soudu v Břeclavi návrh na nařízení exekuce ve výše uvedené věci.

Okresní soud v Břeclavi následně usnesením ze dne 3.10.2006, sp. zn. 15 Nc 2471/2005, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako soudu místně příslušnému, neboť povinná má dle centrální evidence obyvatel bydliště v obvodu jeho působnosti.

Obvodní soud pro Prahu 5 však vyslovil nesouhlas s postoupením věci a Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 1 Nc 62/2007, rozhodl tak, že nesouhlas je důvodný.

Poté Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. 15 Nc 2471/2005, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit bydliště povinné ani v době zahájení řízení ani v době současné. Dle výpisu z centrální evidence obyvatel je povinná od 9. 8. 2004 hlášena k trvalému pobytu na adrese O. h., Praha 5, oprávněná v návrhu na zahájení řízení uvedla adresu povinné C., Třebíč (tj. místo bývalého pobytu povinné). Příslušný soud provedl šetření v místě bývalého pobytu povinné, a to u Městského úřadu Třebíč a Městské policie Třebíč, soudním vykonavatelem Obvodního soudu pro Prahu 5 byla také prověřena adresa současného trvalého pobytu povinné dle výpisu z centrální evidence obyvatel, avšak bylo zjištěno, že na žádné z uvedených adres se povinná již několik let nezdržuje. Ani jiné místo pobytu povinné se Okresnímu soudu v Břeclavi nepodařilo zjistit.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistil místo, kde měla povinná v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržovala ani kde měla majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Břeclavi.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2011
JUDr. Jiří P á c a l předseda senátu