4 Nd 243/2000
Datum rozhodnutí: 12.07.2000
Dotčené předpisy:

4 Nd 243/2000


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o návrhu na soudní výkon rozhodnutí pro 500,- Sk srážkami ze mzdy, podaném oprávněným Okresním soudem v Bratislavě, Mierová 21/A, Slovenská republika, proti povinnému Š. K., rozhodl o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Břeclavi ve shora uvedené věci svým usnesením ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. E 525/98 vyslovil svoji nepříslušnost a poté ji předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí, když povinný má bydliště mimo území České republiky.


Podle ustanovení § 252 odst. 1, 2, 3 o. s. ř. je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí obecný soud povinného. Nemá-li povinný obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek; jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, je příslušný obecný soud dlužníka povinného. Týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, je vždy příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitost.


Z předloženého spisu je zřejmé, že povinný trvale bydlí mimo území České republiky, na jejímž území nemá trvalé bydliště a ani se zde nezdržuje, neboť jeho současné umístění ve věznici nelze označit za místo, v němž by se zdržoval s úmyslem zde trvale bydlet (§ 85 odst. 1 o. s. ř.). Taktéž ze spisu nevyplývá, že by povinný měl na území České republiky nějaký majetek. Podaný návrh na výkon rozhodnutí se týká zaplacení peněžité částky, přičemž oprávněný zvolil způsob exekuce spočívající ve srážkách ze mzdy povinného (§ 258 odst. 1 o. s. ř.), nebo-li v tomto případě ve srážkách z pracovní odměny odsouzeného (§ 33 zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů).


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.


Povinný nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., neboť trvale bydlí mimo území České republiky, nemá zde ani majetek a podmínky místní příslušnosti vzhledem k těmto skutečnostem chybějí.


Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 251 o. s. ř. a násl. a čl. 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci..., uveřejněné pod č. 209/1993 Sb.


Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci je Okresní soud v Kladně, v jehož obvodu se povinný toho času nachází ve výkonu trestu.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. července 2000


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c