4 Nd 240/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 240/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce JUDr. D. T., insolvenčního správce C. , proti žalovanému ND Polska sp. z o.o., Wolczanska 53, PL-90608 Lodz, Polsko, o zaplacení 1.043,80 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 3 C 322/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 3 C 322/2010 projedná a rozhodne Okresní soud Praha východ.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 16. 12. 2010 podal žalobce u Okresního soudu Praha východ návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci s odůvodněním, že žalovanému vyúčtoval fakturami podrobně specifikovanými v návrhu na zahájení řízení přepravní služby, avšak žalovaný předmětné faktury ve stanovené lhůtě splatnosti nezaplatil. Místem převzetí zásilek (místem nakládky) byl Písek, vykládka byla provedena ve Spolkové republice Německo.

Okresní soud Praha východ následně usnesením ze dne 5. 1. 2011, sp. zn. 3 C 322/2010, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 11/1975 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě může žalobce vést, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání.

Nejvyšší soud České republiky v návaznosti na citovaný čl. 31 bod 1 písm. b) vyhlášky č. 11/1975 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě shledal, že daná věc patří do pravomoci soudů České republiky, a to s ohledem na místo převzetí příslušných zásilek k přepravě (Písek).

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ustanovení § 86 odst. 3 o. s. ř. proti zahraniční osobě lze podat žalobu i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě projednávané věci žalovaný nemá na území České republiky ani sídlo ani organizační složku či podnik, shledal Nejvyšší soud České republiky podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř.

S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení a rozhodl Nejvyšší soud České republiky tak, že jako soud příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud Praha východ, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2011


JUDr. Jiří P á c a l
předseda senátu