4 Nd 24/2009
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 24/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 29. ledna 2009 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce B. V., proti žalovaným JUDr. L. Š. a A. Š., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 4/2008 a u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 1 Co 430/2008, o námitce žalobce o podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, t a k t o :

I. Soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Naděžda Žáková, JUDr. Zdenka Ferešová a JUDr. Romana Vostrejšová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 430/2008.

II. Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová je vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 430/2008.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 4/2008 probíhá u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 430/2008 řízení o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2008, sp. zn. 37 C 4/2008, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 5. 2007, sp. zn. Nco 88/2007, a byl zamítnut jeho návrh na ustanovení mu zástupce.

Podáním ze dne 18. 9. 2008, doplněným na základě usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 1 Co 430/2008, o další podání ze dne 1. 11. 2008, podal žalobce spolu s odvoláním námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze, a to s odůvodněním, že drtivá většina soudců Vrchního soudu v Praze zná JUDr. Š. jako předsedu senátu Městského soudu v Praze a tedy se s ním podíleli přímo nebo nepřímo na represích vůči osobě žalobce. Žalobce dále jmenovitě bez akademických titulů a křestních jmen vznesl námitku podjatosti soudců tohoto soudu Stiboříka, Římalové, Říhové, Feréšové. Žalobce uvedl, že s ohledem na komunistickou minulost 92 soudců Vrchního soudu v Praze a jejich vztah k žalovanému JUDr. Š. je dána podjatost Vrchního soudu v Praze jako celku.

Výše uvedenou námitku podjatosti spolu se spisem předložil Nejvyššímu soudu Vrchní soud v Praze s tím, že pro rok 2009 již není členkou senátu 1 Co (a jej zastupujícího senátu 3 Co) JUDr. Zdenka Ferešová, přičemž kromě nové soudkyně tohoto senátu JUDr. Romany Vostrejšové jsou i nadále soudkyněmi senátu 1 Co (i 3 Co) Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Ludmila Říhová a JUDr. Naděžda Žáková.

K předmětné námitce podjatosti se vyjádřily soudkyně Vrchního soudu v Praze Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Ludmila Říhová, JUDr. Naděžda Žáková a JUDr. Zdenka Ferešová a JUDr. Romana Vostrejšová.

Ve svých písemných vyjádřeních zmíněné soudkyně s výjimkou JUDr. Ludmily Říhové konstatují, že k projednávané věci a k jejím účastníkům nemají žádný vztah a žádný zájem na výsledku řízení, který by zakládal pochybnosti o jejich nepodjatosti.

JUDr. Ludmila Říhová ve svém písemném vyjádření ze dne 16. 1. 2009 (č. l. 17) uvedla, že dle jejího názoru je z projednávání a rozhodnutí označené věci vyloučena, a to vzhledem ke svému přátelskému vztahu k žalovanému JUDr. L. Š., který je jejím bývalým kolegou z Městského soudu v Praze a dodnes se přátelsky stýkají.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 2 o. s. ř. u soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem pro vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 obč. zák.), jemuž naroveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.

Protože rozhodnutí soudu o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout nestranně a nezávisle. K otázce podjatosti soudců se přitom obecně vyjadřoval již nález Ústavního soudu České republiky, publikovaný ve svazku 8 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 65, v němž se dovozuje, že pro úsudek o porušení ústavních kautel chránících čistotu řízení před obecnými soudy jako výrazu zásad spravedlivého procesu (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod) není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení stěžovatele; rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního.

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodne o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, nadřízený soud v senátě.

Nejvyšší soud po posouzení okolností, v nichž žalobce B. V. spatřuje důvod pro vyloučení soudců z projednávání a rozhodnutí věci, a s přihlédnutím k obsahu spisu dospěl k závěru, že se v dané věci o případ vyloučení soudců s výjimkou soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmily Říhové podle § 14 odst. 1 ani podle § 14 odst. 2 o. s. ř. nejedná. Z obsahu spisu nevyplývají žádné objektivní skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že výše jmenované soudkyně Vrchního soudu v Praze s výjimkou JUDr. Ludmily Říhové nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu jako soudu odvolacího pod sp. zn. 1 Co 430/2008. Nejsou splněny ani podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř.

U JUDr. Ludmily Říhové naopak skutečnost, že žalovaného JUDr. L. Š. dobře zná jako bývalého kolegu a udržuje s ním přátelské styky, zakládá důvod k pochybnostem o její nepodjatosti a nestrannosti rozhodování. Proto Nejvyšší soud rozhodl o jejím vyloučení z projednávání a rozhodování výše označené věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á