4 Nd 238/2011
Datum rozhodnutí: 29.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 238/2011-35
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce ČSOB Leasing, a. s., se sídlem Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4, právně zastoupeného JUDr. Pavlínou Fojtíkovou, advokátkou se sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, proti žalovaným 1) B-Partners s.r.o. , Serafinova 359/6, 719 00 Ostrava, Kunčice, a 2) Ing. M. B. , zastoupené Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Stodolní 7, 702 00 Moravská Ostrava, o zaplacení částky 471.596,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Cm 217/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Cm 217/2010, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci podala žalovaná Ing. M. B. spolu s námitkami proti směnečnému platebnímu rozkazu sp. zn. 54 Cm 217/2010, návrh na delegaci věci Krajskému soudu v Ostravě. Návrh odůvodnila místem svého trvalého bydliště a sídlem firmy 1. žalované s tím, že žalobce zde má své pracoviště, kde se celá věc vyřizovala, a proto je hospodárnější projednání věci Krajským soudem v Ostravě.

Městský soud v Praze návrh předložil Nejvyššímu soudu spolu se spisem a se sdělením, že vůči 1. žalovanému je řízení pravomocně skončené. K návrhu 2. žalované bylo připojeno i vyjádření žalobce. Ten nesprávně označil návrh na delegaci za námitku místní nepříslušnosti a své vyjádření omezil na konstatování, že místní příslušnost Městského soudu v Praze je založena ve smyslu § 87 písm. e) o. s. ř. , neboť v obvodu tohoto soudu je platební místo uvedené na směnce.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z obsahu předloženého spisu jednoznačně nevyplývá, že by přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení. Důvody, kterými byl návrh na delegaci odůvodněn, jsou sice pochopitelné z hlediska výhodnosti pro žalovanou Ing. M. B. , avšak z hlediska rozhodnutí o přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu je považuje Nejvyšší soud za nedostatečné.

Řízení je vedeno na základě žaloby z 23. 6. 2010, ve vztahu k 1. žalovanému B­Partners s.r.o. bylo již pravomocně ukončeno a místo trvalého bydliště žalované Ing. B. samo o sobě nemůže být dostatečným důvodem pro delegaci věci jinému než místně příslušnému soudu. Okolnost, že žalobce má své pracoviště i v obvodu Krajského soudu v Ostravě (přičemž ovšem sídlo žalobce je v P. ), by mohla být vzata v úvahu, kdyby i žalobce tuto okolnost učinil důvodem pro své souhlasné stanovisko s návrhem na delegaci. Žalobce jak výše uvedeno s návrhem na delegaci svůj souhlas nevyslovil a Nejvyšší soud tak musel vzít v úvahu i skutečnost, že na vhodnost delegace jinému soudu mezi účastníky nepanuje shoda.

Protože z návrhu samotného ani z žádných jiných skutečností nelze učinit spolehlivý závěr, že by přikázání věci přispělo k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání a rozhodnutí věci, Nejvyšší soud České republiky návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2011

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á