4 Nd 237/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 237/2011-90
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: M. N. , zastoupen JUDr. Boženou Hokeovou, advokátkou se sídlem Doudlebská 1046/8, Praha 4, proti žalovanému: L. H. , o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 141/2009, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 141/2009 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.


O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c