4 Nd 235/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 235/2011-20

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. , se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, proti povinné D. G. , o 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 467/2011, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 467/2011, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 26. 5. 2011 sp. zn. 49 EXE 467/2011 podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci .

V odůvodnění tohoto usnesení s odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. uvedl, že na adrese povinné M. Š. , B. , která je uvedena v návrhu na nařízení exekuce na majetek povinné a pověření soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, PhD. se povinná nezdržuje a z úřední činnosti soudu není známo jiné místo pobytu povinné v okrese Teplice, ani to, že by se v tomto okrese nacházel majetek povinné.

Okresnímu soudu v Teplicích je známa toliko adresa povinné vyplývající z evidence obyvatel, ovšem na této se povinná nezdržuje. Šetřením se Okresnímu soudu nepodařila zjistit jiná adresa povinné, na které by se tato skutečně v době zahájení řízení či nyní zdržovala a z úřední činnosti tohoto soudu není známo, že by se v okrese Teplice nacházel majetek povinné.

Okresní soud v Teplicích po vyslovení své místní nepříslušnosti nemohl věc postoupit místně příslušnému soudu, neboť i adresa trvalého pobytu povinné v P. je místem, kde se povinná nezdržuje, a proto rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Teplicích, v jehož obvodu se povinná nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani oprávněný a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 9, v jehož obvodu je sídlo oprávněného. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 9 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á
předsedkyně senátu