4 Nd 227/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 227/2011-12


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci návrhu oprávněného CC Invest Ltd., se sídlem Room 1, The Penthouse, Level 3, Palazzo Cá Brugnera, Valley Road, Birkirkara, BKR 9024, Malta, registrační číslo C 46484, právně zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, na potvrzení evropského exekučního titulu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4010/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4010/2011 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1 .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 5. 4. 2011 podal oprávněný u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na potvrzení evropského exekučního titulu exekutorského zápisu ze dne 22. 6. 2010, sp. zn. 103 EZ 074/2010, sepsaného Mgr. Ivetou Zouharovou, koncipientkou JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu v Přerově, v němž bylo pokračováno exekutorským zápisem sepsaným dne 13. 7. 2010, sp. zn. 103 EZ 1168/2010, Mgr. Ivetou Zouharovou, koncipientkou JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu v Přerově.

Obvodní soud pro Prahu 1 poté usnesením ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 48 EXE 4010/2011, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu. Vycházel ze závěru, že v posuzovaném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky, avšak místní příslušnost nelze určit, neboť oprávněný je právnickou osobou sídlící na Maltě.

Podle ustanovení § 200ua odst. 1 o. s. ř. na návrh oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství k potvrzení jako evropský exekuční titul, rozhodne soud usnesením za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

Podle ustanovení § 200ua odst. 2 o. s. ř. k řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je příslušný soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky vzniku nesporného nároku podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství. Byly-li tyto podmínky splněny v případě úřední listiny, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného.

Podle ustanovení § 200ua odst. 3 o. s. ř. účastníkem řízení je oprávněný.

Podle ustanovení § 200ua odst. 4 o. s. ř. proti usnesení o potvrzení evropského exekučního titulu není odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Zvláštní úprava řízení o potvrzení tzv. evropského exekučního titulu je výsledkem adaptace úpravy v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále též jen "EEO", popř. "Nařízení EEO"). Citované nařízení vychází z programu opatření k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který předpokládá ve své první fázi zrušení doložky vykonatelnosti a zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky.

Podle článku 2 se Nařízení EEO vztahuje (ve smyslu, že rozhodnutí v těchto věcech mohou být za splnění dalších podmínek potvrzena jako EEO) na občanské a obchodní věci. Z občanských a obchodních věcí jsou výslovně vyňaty věci osobní (statusové), způsobilost k právním úkonům fyzické osoby, majetková práva vyplývající z manželských vztahů, závěti a dědictví, úpadky, vyrovnání a podobná řízení, odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci ("acta iure imperii"), nároky o nichž bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení. Nařízení EEO se nevztahuje na daňové, celní či správní věci ani na sociální zabezpečení.

Podle článku 3 Nařízení EEO exekučním titulem, který lze potvrdit jako evropský exekuční titul, může být: soudní rozhodnutí, tj. rozsudek, rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, platební rozkaz a směnečný a šekový platební rozkaz, usnesení, jestliže jím byla uložena povinnost k zaplacení peněžité částky (např. povinnost k náhradě nákladů řízení), soudní smír, tj. usnesení, kterým soud schválil soudní smír, a úřední listiny o nesporných nárocích, tj. notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti.

Jde-li o potvrzení notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného (srov. § 85 o. s. ř.).

Účastníkem řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je pouze oprávněný.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř. je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jde o potvrzení výše specifikovaného exekutorského zápisu, kdy by k řízení měl být místně příslušný jak výše uvedeno - obecný soud oprávněného, tj. okresní soud, v jehož obvodu má oprávněný sídlo (srov. § 85 odst. 3 o. s. ř.). Z obsahu spisu však vyplývá, že oprávněný je právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, obecný soud oprávněného ve smyslu § 85 odst. 3 o. s. ř. tak nelze určit. Je proto nezbytné, aby Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.

S ohledem na absenci jiných rozhodných skutečností rozhodl Nejvyšší soud České republiky s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci určil Obvodní soud pro Prahu 1, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má sídlo právní zástupce oprávněného.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2011 JUDr. Jiří Pácal předseda senátu