4 Nd 224/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 224/2011-47
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně OSPEN s.r.o., se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, zast. JUDr. Martinem Michňákem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 76, 1487, 280 02 Kolín, proti žalované L. G. , o zaplacení částky 23.603,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 EC 93/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 EC 93/2010 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30. 4. 2010 podala žalobkyně u Okresního soudu Praha-východ návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci.

Okresní soud Praha-východ však usnesením ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 3 EC 93/2010, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost a postoupil ji Okresnímu soudu v Kolíně. Okresní soud v Kolíně následně vyslovil nesouhlas s postoupením věci a Krajský soud v Praze usnesením ze dne 4. 10. 2010, sp. zn. 21 Nc 544/2010, rozhodl tak, že nesouhlas Okresního soudu v Kolíně je důvodný.

Okresní soud Praha-východ poté usnesením ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 3 EC 93/2010, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o.s.ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. se rozumí místo, kde se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 1, věty první, o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že žalobkyně v návrhu na zahájení řízení uvedla adresu žalované Ch. , K. n. Č. L. Na této adrese je žalovaná dle výpisu z centrální evidence obyvatel přihlášena k trvalému pobytu od 28. 3. 1995. Na danou adresu se však žalované nepodařilo doručit a šetření příslušného soudu vyšlo najevo, že žalovaná se z uvedené adresy odstěhovala údajně do Velké Británie.

V průběhu řízení se tak nepodařilo zjistit místo bydliště žalované (resp. místo, kde se žalovaná zdržuje) ani v době podání návrhu na zahájení řízení ani v době současné.

Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro učení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný k projednání a rozhodnutí dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy Okresní soud Praha-východ.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2011
JUDr. Jiří P á c a l předseda senátu