4 Nd 222/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 222/2011-16


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Slovenská republika Krajský soud v Bratislavě, Záhradnická 10, 813 66 Bratislava , proti povinnému J. R. , o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 29 E 712/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 29 E 712/2010, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud v Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 11. 8. 2010 (soudu doručeno dne 17. 8. 2010) podal oprávněný u Okresního soudu v Hradci Králové návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. V návrhu uvedla, že povinný se nachází ve Vazební věznici v H. K.

Okresní soud v Hradci Králové však usnesením ze dne 7. 2. 2011, sp. zn. 29 E 712/2010, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne, a to s odůvodněním, že povinný není ani v době zahájení řízení nebyl umístěn ve Vazební věznici v H. K., ale ve Věznici V., okres Jičín.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 252 odst. 1 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného. Podle § 252 odst. 2, věty před středníkem, o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že povinný je občanem cizího státu, který nemá na území České republiky bydliště ani majetek, ale v době zahájení řízení v České republice vykonával a v součastné době stále vykonává trest odnětí svobody ve Věznici V., tj. v obvodu Okresního soudu v Jičíně.

Povinností Okresního soudu v Hradci Králové bylo především se zabývat a argumentačně se vypořádat s otázkou, zda věc patří či nepatří do pravomoci soudů České republiky, jak explicitně vyplývá z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. , čemuž tento soud nedostál a jeho usnesení odůvodnění tyto pasáže zcela postrádá. V rámci urychlení rozhodování ve věci Nejvyšší soud uvádí, že pravomoc soudu členského státu Evropského společenství ve věci výkonu rozhodnutí je dána místem skutečného výkonu rozhodnutí podle způsobu provedení; výkon má být proveden tam, kde je s ohledem na konkrétní okolnosti reálné dosáhnout účelu výkonu (tj. požadované plnění skutečně vymoci), tedy kde povinný má (může mít) postižitelný majetek, z něhož může být upokojena pohledávka oprávněného (čl. 22 bod 5 Nařízení Rady /ES/ č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech).

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, v jehož obvodu povinný vykonává trest odnětí svobody, tj. Okresní soud v Jičíně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu