4 Nd 221/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 221/2011-134


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu
složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstavitelce: A. K. , za účasti: 1) J. P. , 2) R. P., 3) S. P., 4) Z. M., 5) J. M., 6) Ing. E. K., 7) E. K. , 8) I. P., 9) B. K., 10) Z. D., 11) Z. Z., 12) N. S., 13) J. D., 14) MUDr. J. M., vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 35 D 55/2011, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 35 D 55/2011 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě .

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Děčíně předložil podle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh J. P., kterému svědčí dědické právo, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 35 D 55/2011, byla přikázána Okresnímu soudu v Jihlavě.

J. P. svůj návrh na delegaci vhodnou ze dne 23. 2. 2011 (č. l. 98) zdůvodnil tím, že většina dědiců v tomto dědickém řízení bydlí v okresu Jihlava nebo v kraji Vysočina. Převážná většina účastníků řízení (všichni shora uvedení účastníci vyjma MUDr. J. M.) vyslovila s tímto návrhem souhlas, přičemž Ing. E. K., a E. K., se k výzvě soudu, aby se do 10 dnů od jejího doručení vyslovili, zda s daným návrhem souhlasí s tím, že pokud se v této lhůtě nevyjádří, bude se mít za to, že s předmětným návrhem souhlasí, nevyjádřili. Jelikož se tito účastníci ve stanovené lhůtě nevyjádřili, má se v souladu s § 101 odst. 4 o. s. ř. za to, že nemají proti návrhu na delegaci vhodnou námitky. Jediná účastnice řízení, jež s návrhem na delegaci vhodnou nesouhlasila, je MUDr. J. M. Ve svém vyjádření ze dne 21. 6. 2011 (č. l. 130) však neuvedla jediný důvod, z něhož by vyplývalo, proč s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nesouhlasí.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Děčíně a Okresnímu soudu v Jihlavě, jemuž má být věc přikázána, návrh J. P. na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby byla věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Podle § 88 písm. j) o. s. ř. je v dědickém řízení stanovena obligatorní příslušnost soudu podle místa zůstavitelova posledního bydliště. Avšak i v případě zákonem určené výlučné příslušnosti soudu může delegace z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. připadat v úvahu. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. V tomto případě J. P. svůj návrh na delegaci Okresnímu soudu v Jihlavě odůvodňuje blízkostí soudu pro převážnou většinu účastníků řízení, jelikož tito bydlí v okresu Jihlava nebo v kraji Vysočina.

Podle názoru Nejvyššího soudu je možno tyto skutečnosti považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

Nejvyšší soud danou věc posoudil ze všech hledisek a dospěl k závěru, že i přes nesouhlas MUDr. J. M. je požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, v daném případě splněn s ohledem na skutečnost, že devět účastníků řízení, jež s návrhem vyslovili souhlas, bydlí v okrese Jihlava, Z. Z. a N. S., jež s navrhovaným postupem taktéž souhlasily, v okrese Pelhřimov a Třebíč, to znamená v kraji Vysočina. I. P. a B. K. bydlí sice v okrese Děčín, ale s delegací vhodnou také vyslovily souhlas. MUDr. J. M. je tak jedinou účastnicí, jež s delegací vhodnou nesouhlasila, přičemž dále neuvedla jediný argument, který by zdůvodnil její nesouhlasné stanovisko ohledně přikázání věci z důvodu vhodnosti. Všichni ostatní účastníci řízení s navrhovaným postupem souhlasí, nemovitost, která je předmětem dodatečného projednání dědictví, se nachází v obci T., v okresu Jihlava. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem učinil Nejvyšší soud závěr o tom, že při absenci jiných rozhodných kritérií pro rozhodnutí o delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř. se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby byla věc postoupena Okresnímu soudu v Jihlavě. Přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě, jenž je pro převážnou většinu osob, které budou v řízení vystupovat, z hlediska vzdálenosti nejdostupnější a rovněž s přihlédnutím k okolnosti, že s delegací vyslovily souhlas, dává předpoklad, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivě zjištěny v přiměřené době, aniž by se tak stalo na úkor postavení JUDr. J. M., která s delegací nesouhlasila. Lze proto učinit závěr, že v posuzovaném případě jsou dány shora uvedené okolnosti, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci u Okresního soudu v Jihlavě.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2011


Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c