4 Nd 22/2009
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 22/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci oprávněné K. b., a. s., zastoupené JUDr. R. M., proti povinnému J. Č., o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 29 Nc 6493/2008, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 29 Nc 6493/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 5. 8. 2008 (soudu doručeno dne 6. 8. 2008) podala oprávněná u Okresního soudu v Chrudimi návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora s odůvodněním, že proti povinnému má vykonatelný exekuční titul, a to rozhodčí nález ze dne 13. 5. 2008, který vydal JUDr. P. P.


Okresní soud v Chrudimi následně usnesením ze dne 19. 12. 2008, sp. zn. 29 Nc 6493/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc ve smyslu ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.


Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.


Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že oprávněná v návrhu na nařízení exekuce uvedla adresu povinného B. Na základě žádosti bylo na uvedené adrese provedeno OP ČR Chrudim šetření, které skončilo s negativním výsledkem. Ze sdělení OP ČR Chrudim dále vyplynulo, že povinný pracuje jako stavebník dělník po celé ČR a bylo získáno telefonní číslo jako možný kontakt na povinného, který však byl pokaždé odmítnut, tudíž se jej nepodařilo kontaktovat. Adresa trvalého pobytu povinného uvedená v centrální evidenci obyvatel je adresou Obecního úřadu v L. Rozhodujícímu soudu se tak nepodařilo zjistit bydliště povinného ani v době zahájení řízení ani v době současné. Taktéž mu není známa žádná adresa, kde by se nacházel majetek povinného.


Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistil místo, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Chrudimi.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l