4 Nd 214/2010
Datum rozhodnutí: 31.03.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 214/2010-30


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně B. P. , proti žalované K. E. S. , o zrušení registrovaného partnerství u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 22 C 434/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 22 C 434/2009 projedná a rozhodne Okresní soud v Děčíně.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 10. 2. 2010, sp. zn. 22 C 434/2009, podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

V odůvodnění uvedl, že ve věci je dána pravomoc soudů České republiky, a to s odkazem na per analogiam použité ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Okresní soud v Ústí nad Labem dospěl k závěru, že pro určení místní příslušnosti soudu je nutno vycházet z ustanovení § 84 o. s. ř. Místní příslušnost však v daném případě nelze určit, neboť v době zahájení řízení neměla žalovaná bydliště na území České republiky a podmínky místní příslušnosti tak chybějí. Protože v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem nemá bydliště žalobkyně ani žalovaná, přičemž však věc náleží do pravomoci soudů České republiky, Okresní soud v Ústí nad Labem vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k rozhodnutí Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc s ohledem na ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb. spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu chybějí.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Ústí nad Labem, v jehož obvodu se žalobkyně ani žalovaná nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a projednávaná věc nemá vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud v Děčíně, v jehož obvodu je bydliště žalobkyně. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Děčíně tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 31. března 2011 JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu