4 Nd 211/2011
Datum rozhodnutí: 07.07.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 211/2011-118

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Z. K. , zastoupeného Mgr. Janem Nedomou, advokátem se sídlem 788 03 Nový Malín 426, proti žalovanému Lesy České republiky, s. p. , se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupenému Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, o určení neplatnosti výpovědi, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 41/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 41/2010, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci podal žalobce návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Jeseníku. Návrh odůvodnil tím, že v řízení navrhuje výslech cca 18 svědků s trvalým pobytem v obvodu Okresního soudu v Jeseníku.

Žalovaný vyslovil s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Jeseníku svůj zásadní nesouhlas, který odůvodnil jednak tím, že v řízení navrhuje rovněž výslech řady svědků, v jehož důsledku se může výslech svědků navrhovaných žalobcem jevit jako nadbytečný a nehospodárný a nadto svědkové navrhovaní žalovaným mají být obesláni v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové, jednak tím, že výslech svědků navrhovaných žalobcem může být nadbytečný a nehospodárný též s ohledem na skutečnost, že žalovaný navrhuje k důkazu rovněž relevantní listinné důkazy.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení. Důvody, kterými byl návrh žalobce odůvodněn, jsou sice pochopitelné z důvodů na jeho straně, avšak z hlediska rozhodnutí o přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu je považuje Nejvyšší soud za nedostatečné a neopravňující výjimku z výše uvedeného ústavního principu. Stejně pochopitelné, jako důvody sdělené žalobcem, jsou i důvody nesouhlasu žalovaného a Nejvyšší soud nemůže předjímat, jaký bude rozsah dokazování včetně výslechu svědků na straně žalobce a na straně žalovaného a jak tedy výslechy svědků ovlivní náklady na řízení, bude-li vedeno u toho či onoho soudu. Nejvyšší soud rovněž nemohl přehlédnout, že ohledně návrhu na přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu mezi účastníky řízení nepanuje shoda.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Jeseníku nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná