4 Nd 210/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 210/2011-32


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Ing. K. P. proti žalovanému: Ing. Z. P. , o rozvod manželství, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 208/2009, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 208/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v České Lípě.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c