4 Nd 21/2011
Datum rozhodnutí: 10.05.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 21/2011-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce B. V. , proti žalovanému JUDr. L. Š. , o žalobě pro zmatečnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2006, sp. zn. 20 Co 277/2006, vedené u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 11 Cmo 207/2010, o námitce podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze, t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Eva Sekaninová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cmo 207/2010.
O d ů v o d n ě n í :


V označeném řízení žalobce B. V. podáním ze dne 9. 1. 2011 vznesl opětovně námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze, když o předchozí jeho námitce bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2010 sp. zn. 4 Nd 324/2010.

Oproti své původní námitce, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto, doplnil v podání ze dne 9. 1. 2011 námitku podjatosti konkrétně vůči soudkyni Vrchního soudu v Praze JUDr. Evě Sekaninové, a to s odkazem na nález Ústavního soudu České republiky I ÚS 517/2010, a prozatímní seznam, v němž figuruje soudce VS Sekaninová jako bývalý člen KSČ v době vymezené zák. č. 480/91 Sb. a s tím, že podjatost soudce Sekaninové je umocněna ještě jejím postupem v čj. 11 Cmo 280/2010-71 z 25. 11. mr. . Kromě toho žalobce bez konkretizace ve vztahu k jednotlivým soudcům uvedl, že s ohledem na okolnost, že drtivá většina soudců VS-Praha má komunistickou minulost a žalovaného zná, je dána podjatost VS-Praha jako celku .

Vrchní soud v Praze předložil nově vznesenou námitku Bohuslava Veselého spolu se spisem k rozhodnutí Nejvyššímu soudu a připojil vyjádření soudkyň tohoto soudu JUDr. Evy Sekaninové, JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Evy Keményové, které mají dle rozvrhu práce v senátu 11 Cmo o věci rozhodnout. Jmenované soudkyně se shodně vyjádřily, že k projednávané věci, účastníkům řízení a jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by vzbuzovaly pochybnost o jejich nepodjatosti. JUDr. Eva Sekaninová navíc poukázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 324/2010, vydané v téže právní věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta první o. s. ř.). Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud České republiky.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem pro vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší soud České republiky k věci uvádí, že předpokladem skutečného uplatnění zásady rovnosti účastníků v řízení a zajištění záruk správného a spravedlivého rozhodnutí je, aby v řízení jednal a rozhodoval soudce nepodjatý, který není v žádném osobním vztahu k účastníkům a k jejich zástupcům a který není v žádném směru zainteresován na výsledku řízení. V souladu s tím zákon konstruuje jako důvody vyloučení soudce soudcův poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům.

Vyloučení soudce zákon zakládá na existenci určitého důvodu, vymezeného takovými konkrétně označenými a zjištěnými skutečnostmi, v jejichž světle se jeví soudcova nepodjatost pochybnou. Vylučuje se tím subjektivní pohled na vyloučení soudce. K tomu, aby soudce byl vyloučen, nemohou postačovat pocity soudce nebo nadřízeného soudu o tom, zda lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti, nýbrž musí být zjištěn důvod, z něhož vyplývá, že lze pochybovat o soudcově nepodjatosti.

K otázce podjatosti soudců se obecně vyjádřil již Ústavní soud České republiky v nálezu publikovaném ve svazku 8 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 65, v němž se dovozuje, že pro úsudek o porušení ústavních kautel chránících čistotu řízení před obecnými soudy jako výrazu zásad spravedlivého procesu (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod) není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení stěžovatele; rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního.

K vyloučení soudce tedy není sice třeba, aby byla prokázána jeho podjatost, na druhé straně to však neznamená, že k vyloučení postačí jakékoli subjektivní pochybnosti
o nepodjatosti soudce. K takovým pochybnostem musí být dán objektivní důvod. A takový důvod je dán pouze tehdy, zjistí-li se dostatečně intenzivní poměr soudce k věci, k účastníkům či jejich zástupcům, jehož povaha reálně (z objektivního pohledu) zpochybňuje schopnost soudce nestranně a nezávisle ve věci rozhodnout.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 obč. zák.), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský. V úvahu by zde také přicházel vztah ekonomické závislosti, např. v souvislosti s vědeckou či jinou publikační činností soudce, apod. O žádný z uvedených případů se však v předmětné věci nejedná.

Jak vyplývá z vyjádření jmenovaných soudkyň včetně JUDr. Evy Sekaninové, žádná z nich nemá vztah k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům, na výsledku řízení nemají žádný zájem a není jim známa ani žádná jiná okolnost, pro kterou by měly být vyloučeny z projednávání a rozhodnutí předmětné věci. Ani skutečnost, o kterou žalobce B. V. opírá svou novou námitku podjatosti, tedy že JUDr. Sekaninová byla uvedena na prozatímním seznamu soudců bývalých členů KSČ, takovou pochybnost o její nepodjatosti nezakládá a takovou námitku je třeba považovat za zcela právně irelevantní. Je třeba zdůraznit, že ani z ustanovení § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, které stanovují předpoklady pro výkon funkce soudce a přísedícího, ani z žádného jiného právního předpisu nevyplývá žádné omezení pro členy politických stran či hnutí (včetně členství v bývalé KSČ), proto členství v politické straně nelze samo o sobě považovat za důvod k vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/2010, neboť toto rozhodnutí se netýká přímo otázky podjatosti soudců, ale otázky práva na poskytnutí informace ohledně členství (pop. kandidatury) soudců v Komunistické straně Československa v období před 17. 11. 1989.

Pokud jde o námitku žalobce ohledně postupu JUDr. Sekaninové v jiném řízení, pak s odkazem na výše citované ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. je nutno i tuto námitku označit za irelevantní.

V daném případě nebyly shledány okolnosti nasvědčující tomu, že by jmenovaná soudkyně byla nějakým způsobem ovlivněna vztahem k projednávané věci, případně k účastníkům řízení (jejich zástupcům), přičemž nekonkretizovanou námitku žalobce ohledně údajné podjatosti soudu jako celku s ohledem na komunistickou minulost většiny soudců nelze mít za relevantní a nelze o ní rozhodnout.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen z důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože v předmětné věci nebyly shledány důvody k vyloučení jmenované soudkyně z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř., rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že shora jmenovaná soudkyně Vrchního soudu v Praze není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cmo 207/2010.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. května 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á
předsedkyně senátu