4 Nd 207/2000
Datum rozhodnutí: 07.06.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 207/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po P. M., nar. 15. 1. 1941, zemřelém dne 8. 12. 1999, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. D 1510/99, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc se přikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. června 2000Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec