4 Nd 205/2011
Datum rozhodnutí: 29.08.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 205/2011-15


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Město Valtice , Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ: 00283665, proti povinnému M. K. , o 1000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 Nc 2077/2008, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 Nc 2077/2008, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 25. 5. 2011 sp. zn. 15 Nc 2077/2008 podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci.

V odůvodnění tohoto usnesení s odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. uvedl, že povinný má trvalé bydliště ve Slovenské republice, v centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán ani zde není vězněn, přičemž oprávněný na výzvu soudu, aby sdělil, kde má povinný postižitelný majetek či je zaměstnán, nereagoval a ze systému ISAS OS Břeclav nebylo o povinném nic zjištěno. Nařízení exekuce na základě blokové pokuty Městského úřadu Valtice je v pravomoci soudů České republiky. Protože však podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit, Okresní soud v Břeclavi vyslovil výše označeným usnesením svou místní nepříslušnost a po jeho právní moci věc předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta jiným soudem než Okresním soudem v Břeclavi, u něhož byl podán návrh na nařízení exekuce ze dne 12. 11. 2008, doručený soudu 13. 11. 2008 a řízení je u tohoto soudu již od této doby vedeno, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit právě Okresní soud v Břeclavi, v jehož obvodu je také sídlo oprávněného. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Břeclavi tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 29. srpna 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu