4 Nd 202/2011
Datum rozhodnutí: 07.07.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 202/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně A. S. , zastoupené JUDr. Irenou Šebestovou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 602, proti žalované Ing. D. H. , správkyni konkurzní podstaty úpadce SUSHyl, s. r. o. v likvidaci , Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 48397458, zastoupené JUDr. Lubomírem Hlavatým, advokátem se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Bílinská 1 a vedlejšího účastníka na straně žalované CORSAIR Luxembourg No11 S. A ., se sídlem 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, reg. č. B 90447, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem 602 00 Brno, Koliště 55, o vyloučení nemovitosti z konkurzní podstaty, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 77 Cm 62/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 77 Cm 62/2009, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Ve shora označeném řízení podala žalobkyně A. S. návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě. Návrh odůvodnila svou nepříznivou finanční situací a vzdáleností Krajského soudu v Ústí nad Labem od místa jejího bydliště a od sídla její právní zástupkyně a s tím spojenými cestovními náklady. Žalobkyně uvedla, že přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě nebude ani v rozporu se zájmem vedlejšího účastníka řízení s ohledem na sídlo její právní zástupkyně v Brně.

Žalovaná prostřednictvím svého právního zástupce vyslovila s návrhem žalobkyně nesouhlas a uvedla, že žalobkyně od počátku sporu věděla, že místně příslušným soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem a musela počítat i s tím, že se soudním řízením budou spojeny i určité náklady. Žalovaná by nepovažovala za spravedlivé, aby tyto náklady byly přenášeny na ni, když soudní spor nevyvolala.

S návrhem na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě vyslovil svůj nesouhlas i vedlejší účastník řízení. Uvedl, že žalobkyně svým návrhem neprokázala jediný důvod, pro který by byl postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. na místě, dále že v řízení bude nutno mít zejména k dispozici konkursní spis, který je již nyní poměrně obsáhlý s ohledem na délku konkursního řízení a jeho připojování je tak jednodušší v podmínkách stejného soudu, než při zasílání spisu ke Krajskému soudu v Ostravě. Vedlejší účastník rovněž upozornil na skutečnost, že žalobkyni nic nebránilo v tom, aby si zvolila právního zástupce, jehož sídlo nebude natolik vzdáleno od sídla místně příslušného soudu a který tedy bude hospodárně a účelně hájit její práva a zájmy v daném řízení. Pokud se žalobkyně domáhá hospodárnosti s ohledem na své majetkové poměry, pak k řešení této věci slouží zcela jiný institut, než přikázání věci jinému soudu.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.
Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.
V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení a odůvodnilo tak výjimku z výše uvedeného ústavního principu. Důvody, kterými byl návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě odůvodněn, považuje Nejvyšší soud za zcela nedostatečné. Vzdálenost soudu od bydliště účastníků či sídla právních zástupců účastníků v rámci České republiky, byť zajisté ovlivňuje výši cestovních nákladů, nelze považovat za natolik relevantní, aby bylo z tohoto důvodu vhodné věc přikázat jinému soudu.
Nejvyšší soud vzal v potaz i relevantní odůvodnění nesouhlasných stanovisek žalované i vedlejšího účastníka a přihlédl ke skutečnosti, že mezi účastníky nepanuje na otázku opodstatněnosti návrhu na přikázání věci jinému soudu shoda.
Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě nepřikázal.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. července 2011
Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á