4 Nd 200/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.
4 Nd 200/2011-14


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce B. H., proti žalované České republice Ústavnímu soudu České republiky, se sídlem Joštova 8, 660 83 Brno 2, Nejvyššímu soudu České republiky, se sídlem Burešova 20, 657 37 Brno, Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, o vydání nemovitosti, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy .

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :


Ve výše uvedené věci adresoval žalobce Nejvyššímu soudu České republiky žalobní návrh na vydání nemovitosti nacházející se v katastrálním území Olomouc Hodolany.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud České republiky jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobcem podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 88 písm. g) o. s. ř. je namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitost, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písm. b).

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo podle ustanovení § 88 písm. g) o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodnuto tak, že daná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Olomouci, v jehož obvodu se nachází předmětná nemovitost.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2011

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu