4 Nd 20/2009
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 20/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: M. K., bytem Praha 1, Anenská 186/5, PSČ 110 00, zastoupena JUDr. O. V., advokátkou, proti žalovanému: L. K., bytem Vrbno pod Pradědem, Železná 83, PSČ 793 26, o 700.000,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 12 C 101/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 12 C 101/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Bruntále předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 12 C 101/2008, byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


Návrh žalobkyně odůvodnila tím, že žalovaný má sice adresu trvalého pobytu a místa podnikání formálně hlášenu ve Vrbnu pod Pradědem, fakticky se však zdržuje na území Prahy. Na adrese Praha 6, Evropská 1691/35, má žalovaný od 10. 11. 2008 živnostenskou provozovnu a zároveň na této adrese bydlí. Žalobkyně rovněž bydlí na území Prahy.


Žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasí z těchto důvodů. Na adrese Vrbno pod Pradědem, Železná 83, má trvalý pobyt i místo podnikání. Podnikatelskou činnost vyvíjí na celém území ČR, jednu z provozoven má i na adrese uváděné žalobkyní, avšak jeho přítomnost v Praze není limitována živnostenskou provozovnou. Není pravdou, že se zdržuje resp. bydlí v Praze, jde o dezinformaci žalobkyně. Adresu pro doručování zvolil z procesní opatrnosti, aby mu bylo doručeno vždy na určité místo. Adres pro doručování měl více.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost uváděná navrhovatelkou delegace, tj. že se žalovaný nezdržuje v místě svého trvalého pobytu a místě podnikání ve Vrbnu pod Pradědem, nýbrž, že bydlí na území Hlavního města Prahy, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod přikázání věci.


Dále také nelze pominout, že žalovaný ve věci vyslovil nesouhlas s delegací včetně obsahu jeho vyjádření. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud v Bruntále je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c