4 Nd 2/2009
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 2/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného: Město Jablonec nad Nisou, zastoupeného JUDr. M. V., advokátem, proti povinnému: M. R., o částku 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 10 Nc 4006/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc, vedenou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 10 Nc 4006/2008, projedná a rozhodne Okresní soud v Jablonci nad Nisou.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 10 Nc 4006/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.


V odůvodnění uvedl, že oprávněný podal k tomuto soudu návrh na exekuci s tím, že povinný se dopustil přestupku, byla mu uložena bloková pokuta, kterou ve lhůtě neuhradil. Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou se nepodařilo zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Proto Okresní soud v Jablonci nad Nisou podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako právnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se a zda vůbec se zdržuje v České republice, a není známo ani místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.


Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu došlo ke spáchání přestupku, v jehož důsledku je řízení vedeno. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Jablonci nad Nisou místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. února 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná