4 Nd 196/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 196/2011 - 44

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Citibank Europe plc , spol. založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem 158 02 Praha 5, Bucharova 2641/14, zastoupeného Mgr. Janem Dajbychem, advokátem se sídlem Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6, proti žalované B. K. , o zaplacení částky 131.356,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 6 EC 174/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 6 EC 174/2010, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.

O d ů v o d n ě n í :

V označené právní věci žalovaná podáními ze dne 19. 4. 2011 a 24. 4. 2011 navrhla delegaci věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Návrh odůvodnila vzdáleností Obvodního soudu pro Prahu 6 od jejího bydliště s tím, že je pro ni obtížné se v průběhu jednoho dne k tomuto soudu dostavit.

Žalobce prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 30. 5. 2011 sdělil, že s návrhem žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nesouhlasí, neboť jednak je přesvědčen, že k takové delegaci není důvod, jednak se žalobce a žalovaná dohodli na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 6, je proto na místě dát přednost shodně projevené vůli obou účastníků a je v zájmu žalobce, aby o věci bylo rozhodnuto bez zbytečných průtahů.

Na toto vyjádření reagovala žalovaná dalším podáním prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 6 doručeným Nejvyššímu soudu dne 17. 6. 2011. V tomto podání žalovaná blíže vysvětlila své důvody k návrhu na delegaci, a to v tom smyslu, že příslušný soud je vzdálen od jejího bydliště cca 300 km, žalovaná má problémy se k němu dostavit a její návrh je odůvodněn i zvýšenými finančními náklady, neboť k jednání u stávajícího procesního soudu cestuje celý den, tudíž za tento den nebude mít žádné příjmy a navíc je nákladné i samotné cestovné. Žalovaná se nenachází v situaci, kdy by si toto mohla finančně dovolit, proto také se dostala do problémů s hrazením všech pohledávek, celé své příjmy posílá svým věřitelům a nemá tedy finance nazbyt.

Žalovaná dále uvedla, že jí není známo, že by se s žalobcem dohodla na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 6.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti jakkoli pozitivně ovlivnilo rychlost a hospodárnost řízení, aby to odůvodnilo výjimku z výše uvedeného ústavního principu. Důvody, kterými byl návrh žalované odůvodněn, nemůže Nejvyšší soud považovat za dostatečně relevantní, neboť vzdálenost místně příslušného soudu od bydliště či sídla jednoho z účastníků, jakož i finanční stránka této okolnosti, nemohou být samy o sobě dostatečným důvodem k delegaci z důvodu vhodnosti. Pokud by snad místně příslušný soud dospěl k závěru, že na straně účastníka jsou objektivní a vážné okolnosti, zabraňující mu v účasti na jednání soudu (což žalovaná ve své žádosti nikterak nedoložila), pak řešení takové situace v případě potřeby je možné jinými procesními prostředky, než přikázáním věci jinému soudu.

Pokud jde o sdělení žalované, že jí není nic známo, že by se s žalobcem dohodla na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 6, jedná se o sdělení, které není pro řízení u Nejvyššího soudu o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti relevantní.
Nejvyšší soud rovněž nemohl pominout skutečnost, že žalobce s návrhem na přikázání věci jinému soudu vyslovil svůj nesouhlas a že ohledně vhodnosti přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti mezi účastníky nepanuje shoda.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 23. června 2011 Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná