4 Nd 195/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 195/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce M. , s. r. o., zastoupeného Mgr. T. R. advokátem se sídlem K. proti žalovanému V. S. , o zaplacení částky 10.890,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně podle sp. zn. 6 C 10/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :


Věc, vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 6 C 10/2009, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 6 C 10/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.


V odůvodnění uvedl, že žalobce se svou žalobou podanou u tohoto soudu dne 9. 7. 2008 domáhá vydání rozhodnutí, jímž by bylo žalovanému uloženo, aby mu zaplatil částku 10.890,- Kč s příslušenstvím, přičemž v žalobě byla jako bydliště žalovaného uvedena adresa J. , H.


Okresní soud v Hodoníně v souladu s § 105 odst. 1 o. s. ř. zkoumal podmínky místní příslušnosti a v rámci tohoto šetření se nepodařilo zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, neboť na adrese J. , H. se žalovaný nezdržuje, stejně jako na adrese 1. m. , Ř. , okres P. (adresa Obecního úřadu), kde má žalovaný evidován trvalý pobyt. Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit, na jaké adrese se žalovaný zdržuje.


Okresní soud v Hodoníně věc proto předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud žalovaného podle jeho bydliště ve smyslu § 84 o. s. ř. ani dle § 85 odst. 1 o. s. ř., neboť není známo, kde se žalovaný zdržuje.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu je sídlo žalobce. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 1 tím soudem, který výše označenou věc projedná a rozhodne.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná