4 Nd 192/2000
Datum rozhodnutí: 27.06.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 192/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v právní věci navrhovatele V. R., proti odpůrkyni A. R., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Karviné jako soudu prvního stupně pod sp. zn. 41 C 66/98, u Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího pod sp. zn. 13 Co 1559/99 a u Vrchního soudu v Olomouci jako soudu příslušného k rozhodnutí o námitce podjatosti, kterou uplatnila odpůrkyně proti soudcům Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. Ncd 21/2000, rozhodl o vyloučení soudce Vrchního soudu v Olomouci t a k t o :

JUDr. J. Z., předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci, je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Ncd 21/2000.

O d ů v o d n ě n í :

Odpůrkyně podala odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 27. 7. 1999 sp. zn. 41 C 66/98, jímž bylo rozvedeno její manželství s navrhovatelem. Současně podala návrh na odnětí a přikázání věci Krajskému soudu v Brně. O tomto návrhu je oprávněn rozhodovat Vrchní soud v Olomouci, jakožto soud nejblíže společně nadřízený. Návrh odůvodnila tím, že soudci Krajského soudu v Ostravě, kteří mají o odvolání rozhodovat, jsou ve věci podjatí, byť tato námitka nebyla shledána důvodnou, jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 3. 2000 sp. zn. Nco 18/2000. U Vrchního soudu v Olomouci má o návrhu odpůrkyně na delegaci vhodnou rozhodovat senát, jehož předsedou je JUDr. J. Z. Jedním ze soudců Krajského soudu v Ostravě, jejichž účast na odvolacím řízení přichází v úvahu, je JUDr. E. Z. JUDr. J. Z. a JUDr. E. Z. jsou manželé.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou z projednávání a rozhodování soudci vyloučeni, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Jestliže JUDr. J. Z. má jako předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci rozhodovat o tom, zda věc bude či nebude delegována jinému soudu a jedním z důvodů pro uplatnění tzv. delegace vhodné je i námitka, že ve věci má rozhodovat JUDr. E. Z., je na místě závěr, že mezi ním a věcí, o které má rozhodovat, je takový vztah, který sám o sobě vzbuzuje pochybnost o jeho nepodjatosti.

Proto Nejvyšší soud České republiky jakožto soud příslušný podle § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl, že JUDr. J. Z. je z projednávání a rozhodování věci vyloučen.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2000

JUDr. František Hrabec

předseda senátu