4 Nd 19/2009
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 19/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 29. ledna 2009 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstavitelce M. K., za účasti M. H., zastoupené na základě plné moci ze dne 21. 10. 2008 dcerou B. V., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 612/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 612/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. ledna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l


Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a