4 Nd 186/2009
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 186/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: O., a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 6/2020, PSČ 701 14, adresa pro doručování O., a. s. Důl Lazy, Orlová-Lazy čp. 605, PSČ 735 12, proti žalovanému Č. k., a. s. v likvidaci, se sídlem Praha 3, Řehořova 908/4, PSČ 130 00, zastoupena JUDr. J. F., advokátem, o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 149.033,50 Kč s přísl., vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 Cm 143/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 Cm 143/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu svůj návrh, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 42 Cm 143/2007, byla přikázána Krajskému soudu v Ostravě.


Návrh odůvodnil tím, že s ohledem na sídlo žalobce a sídlo právního zástupce žalovaného by bylo na místě delegovat věc z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě.


Žalobce a žalovaný byli seznámeni s navrhovaným postupem a uvedenými důvody pro delegaci věci. Žalovaný s navrženým postupem souhlasí. Žalobce se k výzvě soudu nevyjádřil.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnosti uváděné v návrhu, tj. že sídlo žalobce a sídlo právního zástupce žalovaného leží mimo obvod příslušného soudu, nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Ve věci též nelze presumovat souhlas žalobce, neboť ten nebyl poučen ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř., a dále nelze nevidět skutečnost, že Městský soud v Praze je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. července 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c