4 Nd 183/2011
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 183/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce ZM Konsol plus Jaroslav Zezula , IČ 64419614, se sídlem v Poděbradech, Hellichova 795, PSČ 290 01, adresa pro doručování : pošta Poděbrady, PSČ 290 01, P. O. Box č. 13, proti žalovanému JUDr. Juraji Podkonickému, Ph. D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, o náhradu škody ve výši 30.8652,- Kč s příslušenstvím, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy .

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobce adresoval Nejvyššímu soudu České republiky žalobní návrh ve výše uvedené věci.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobcem podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného).

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na uvedené skutečnosti bylo podle výše specifikovaných zákonných ustanovení rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení obecnému soudu žalovaného, tj. Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu