4 Nd 182/2011
Datum rozhodnutí: 16.06.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 182/2011-23
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala o návrhu žalobce Z. K. p. J. Z. , proti žalovanému Exekutorskému úřadu Přerov JUDr. T. V. , se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ 750 00, označeném jako Žaloba o náhradu škody ve výši 11 370,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s neoprávněným obstavením firemních účtů s cizími prostředky a s platy pro zaměstnance , podle § 104 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

I. Řízení o podání žalobce ze dne 6. 6. 2011, označené jako Žaloba o náhradu škody ve výši 11 370,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s neoprávněným obstavením firemních účtů s cizími prostředky a s platy pro zaměstnance , s e z a s t a v u j e . II. Žalobce n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se shora označeným podáním ze dne 6. 6. 2011 obrátil na Nejvyšší soud České republiky s tím, že Okresní soud a Exekutorská komora nic nevyřešili a také proto, aby skončila zvůle exekutorů. Tento exekutor dobře ví, že se jedná o peníze na platy a peníze klientů v konsolidaci závazků .

V tomto podání žalobce navrhl, aby Nejvyšší soud

1) uložil soudnímu exekutorovi JUDr. T. V. povinnost nahradit způsobenou škodu ve výši 11 370,- Kč firmě K. p. J. Z. , k jeho rukám do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, 2) uložil témuž soudnímu exekutorovi povinnost uhradit náklady tohoto řízení určené soudem rovněž k rukám firmy Z. K. p. J. Z. Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání žalobce ze dne 6. 6. 2011 musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení
o mimořádném opravném prostředku dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky je oprávněn zasáhnout do pravomocných rozhodnutí pouze na základě tohoto mimořádného opravného prostředku. Aby mohlo jít o účinně podané dovolání, je nutno zachovat stanovenou dovolací lhůtu a náležitosti dovolání, jak je stanoveno v § 240 a § 241 o. s. ř.

Žalobce svým podáním, které nemá povahu zmíněného opravného prostředku, požaduje po Nejvyšším soudu rozhodnutí, které se vymyká z rozsahu funkční příslušnosti dovolacího soudu stanovené zákonem.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o podání žalobce ze dne 6. 6. 2011 podle § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek na náhradu svých nákladů nemá právo.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. června 2011
JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu