4 Nd 182/2009
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 182/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Š. B., bytem Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 772 00, adresa pro doručování Olomouc, Janského 18, PSČ 779 00, proti žalované: N. a. s., se sídlem České Budějovice, Hlinská 2/a, PSČ 370 28, zastoupena Mgr. E. K., advokátem, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedeno u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 C 304/2009, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 C 304/2009 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Českých Budějovicích předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobce, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 27 C 304/2009, byla přikázána Okresnímu soudu v Olomouci.


Návrh žalobce odůvodnil následovně. Žalobce se nachází ve stavu hmotné nouze, který nezavinil, a proto žádá o přenesení soudního řízení k místně příslušnému soudu žalobce, tj. Okresnímu soudu v Olomouci, aby mu bylo umožněno se účastnit soudního řízení. Nemá prostředky na dopravu k soudu příslušnému podle sídla žalované.


Zástupkyně žalované ve svém vyjádření k podání žalobce uvedla, že žalovaná s delegací věci nesouhlasí. Nedošlo by k žádné úspoře nákladů řízení, protože by vznikly vyšší náklady řízení žalované. Ze strany žalobce se jedná o nedůvodný žalobní návrh a je na místě, aby žalobci nebyla poskytována výhoda spočívající v blízkosti navrhovaného soudu jeho bydlišti.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost uváděnou žalobcem, tj. nedostatek finančních prostředků ztěžující jeho dopravu k soudu, nelze pokládat za důvod, který by bez dalšího opodstatnil delegaci věci k navrhovanému soudu a to proti vůli žalované. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl jednoznačně splněn s ohledem na sídlo žalované. Není též možné ignorovat skutečnost, že Okresní soud v Českých Budějovicích je s věcí již obeznámen.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. července 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c