4 Nd 181/2009
Datum rozhodnutí: 23.07.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 181/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci složitele: B. s. r. o., zastoupena Mgr. S. K., advokátem, o úschově 61.618,29 Kč pro příjemce G. S .+ M. A., vedeno u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 31 Sd 112/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Zlíně.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Hodoníně předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle ustanovení § 88 písm. k) o. s. ř. (dříve písm. l) namísto obecného soudu, popř. namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění, jde-li o řízení o úschovách; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.


Podle ustanovení § 337 odst. 1 obch. zák. peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a náklady v sídle nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva nebo tento zákon jinak.


Podle ustanovení § 339 odst. 1 obch. zák. peněžitý závazek lze též platit u banky věřitele ve prospěch jeho účtu, jestliže to není v rozporu s platebními podmínkami sjednanými mezi stranami.


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Hodoníně. Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 25. 5. 2009 sp. zn. 31 Sd 112/2008 (č. l. 17) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Složitel je dlužníkem příjemce, který má za složitelem peněžitou pohledávku v uváděné výši. Příjemce má sídlo mimo území České republiky. Z návrhu složitele se nepodávají žádné bližší informace o smluvním vztahu mezi složitelem a příjemcem. Z podání vyplývá, že Okresní soud ve Zlíně nařídil usnesením ze dne 3. 11. 2008, č. j. 13 Nc 2290/2008-38 podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně, č. j. 42 Sm 23/2008-96 ze dne 29. 4. 2008, exekuci na majetek povinného, kterým je příjemce.


Ve spise je na č. l. 9 obsažen obchodní dopis určený členským společnostem příjemce, v jehož záhlaví je uváděn jako pisatel příjemce. Složitel ve svém návrhu na soudní úschovu uvádí, že daný dopis nerozesílal příjemce, nýbrž společnost G. M., spol. s r. o. Z výpisu z obchodního rejstříku se podává, že jediným společníkem společnosti G. M., spol. s r. o. je příjemce tj. G. S. + M. A.


Z tohoto dopisu na č. l. 9 je možno odvozovat, že složitel pravděpodobně zasílal popř. měl zasílat v minulosti platby pro příjemce na bankovní účet nadnárodního bankovního ústavu, který působí též na trhu České republiky. Jeho pobočka se nachází v P. Tedy z daného lze dovodit, že bylo dohodnuto plnění podle § 339 obch. zák. Avšak toto bankovní spojení bylo v předmětném dopise prohlášeno za neplatné. Stalo se tak časově před podáním návrhu na zahájení řízení. Složitel byl dopisem na č. l. 9 spolu s dalšími obchodními partnery vyzván, aby v případě, že jim byla doručena exekutory součinnost, neprováděli platby a v případě, že jim nebyla doručena exekutory součinnost, prováděli platby zahraničním platebním stykem na nový bankovní účet vedený odlišným (novým) bankovním ústavem mimo území České republiky.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění. Je zde přihlíženo i k č. l. 5 odst. 1 (vč. čl. 60) Nařízení rady (ES) 44/2001, podle nějž osoba, která má bydliště na území některého členského státu, může být v jiném členském státě žalována, pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn, kdy minulé plnění bylo zřejmě poskytováno na již neaktivní účet zahraničního bankovního ústavu vedený pobočkou v P. Dále též k § 37 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.


Z výše uváděného lze shrnout, že není ze spisového materiálu známo znění smlouvy či smluv uzavřených mezi složitelem a příjemcem. Sídlo příjemce a stejně uváděný aktivní bankovní ústav příjemce se nacházejí mimo území České republiky.


Naopak z návrhu na zahájení řízení vyplývá, že o nařízení exekuce, v důsledku níž právě byl tento návrh na úschovu podán, rozhodl Okresní soud ve Zlíně. Za daného stavu se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby o úschově peněžité částky rozhodl Okresní soud ve Zlíně jakožto soud, u něhož probíhá v dané věci exekuční řízení. Dále je možno podpůrně přihlédnout k tomu, že společnost G. M., spol. s r. o., jejímž jediným společníkem je příjemce, má sídlo ve Z.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. července 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c