4 Nd 175/2009
Datum rozhodnutí: 11.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 175/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce Ing. P. Š., insolvenčního správce úpadce STAVBY Kolompár, s. r. o., se sídlem Adolfovice 46, 790 01 Jeseník, proti žalované W. s. r. o., se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, zast. JUDr. J. K., advokátem, o zaplacení 126.713,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 119/2007, o návrhu účastníků na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 119/2007 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. června 2009


JUDr. Jiří Pácal


předseda senátu