4 Nd 172/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 172/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně Mgr. K. N., ve Frýdku-Místku, Pavlíkova 274, zastoupené JUDr. I. Š., advokátkou, proti žalovanému M. N., bytem v Praze 8-Čimicích, Korycanská 368, o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 8 C 164/2009, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 8 C 164/2009 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala u Obvodního soudu pro Prahu 8 dne 16. 4. 2009 návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci (soudu doručeno dne 17. 4. 2009). Součástí návrhu žalobkyně byl též návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.


Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti odůvodnila žalobkyně tím, že je matkou pečující o nezletilé děti účastníků řízení, K. N., a D. N., obě bytem na adrese žalobkyně, které jsou tak v útlém věku čtyř a dvou let, a o jejichž péči coby nezletilých dětí je od podzimu roku 2008 vedeno soudní řízení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Žalobkyně dále uvedla, že z důvodu řádné osobní péče o obě nezletilé děti není schopna se řádně dostavovat k ústnímu jednání u místně příslušného soudu, a to pro značnou vzdálenost, která činí 380 km od místa bydliště žalobkyně. Stejně tak je pro ni prakticky nemožné dojíždět k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 i z časových důvodů, když cesta v jednom směru představuje časovou ztrátu pro žalobkyni nejméně pěti až šesti hodin. V neposlední řadě pak uvádí, že nemá nikoho, kdo by jí na tak dlouhou dobu, po kterou by měla cestovat k ústnímu jednání u místně příslušného soudu, obě nezletilé děti pohlídal.


Žalovaný s návrhem žalované na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku Místku nesouhlasil s odůvodněním, že je pro něho finančně i časově zatěžující vést soudní spor na takovou vzdálenost, a vzhledem ke skutečnosti, že v současné době probíhá u Okresního soudu ve Frýdku-Místku řízení o úpravě péče o nezletilé děti před i po rozvodu manželství, je vedení dalšího sporu nebo dokonce dvou sporů současně nad jeho časové i finanční možnosti. Uvádí, že pokud se žalobkyně nechala zastupovat u těchto jednání advokátkou není její osobní účast na jednání nutná.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 8) a Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci žalobkyně svůj návrh na delegaci věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku odůvodňuje výhradně tím, že se stará o dvě nezletilé děti ve věku čtyř a dvou let, vzdálenost k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 je 380 km a cesta z jejího bydliště ve Frýdku-Místku zabere 5 až 6 hodin, navíc v době její nepřítomnosti nemá pro děti žádné hlídání.


Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá bydliště (pracoviště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem bydliště (pracoviště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalovaný s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalovaného nepříznivý.


Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku nepřikázal.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a