4 Nd 169/2011
Datum rozhodnutí: 15.06.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 169/2011-46
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně G. J. , zastoupené JUDr. Pavlem Ramešem, advokátem se sídlem Fügnerovo nám.1808/3, 120 00 Praha 2, proti žalovaným 1) L. S. , zastoupené JUDr. Davidem Koderou, advokátem se sídlem Karmelitská 18, Praha 1 a 2) L. F. , o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 20 C 118/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 20 C 118/2010 se n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku-Místku v označené právní věci vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili k návrhu tohoto soudu, aby věc byla delegována z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Okresní soud ve Frýdku-Místku tento svůj návrh odůvodnil tím, že žalobkyně a fakticky i žalovaná L. S. bydlí v P. , kde mají sídlo i jejich právní zástupci a pouze žalovaný L. F. má bydliště v Č. T. , a že rovněž všichni navržení svědci mají bydliště či pracoviště v P. , takže projednání věci Okresním soudem ve Frýdku-Místku by vedlo k nárůstu nákladů řízení (cestovné, svědečné).

K této výzvě Okresního soudu ve Frýdku sdělila žalobkyně i žalovaná l) s návrhem na tuto delegaci svůj souhlas, žalovaný 2) se ve stanovené lhůtě k návrhu nevyjádřil.

Návrh na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 byl předložen k rozhodnutí Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému oběma soudům.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě z předloženého návrhu sice vyplývá, že projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 1 by teoreticky mohlo z pohledu bydliště či pracoviště žalobkyně, žalovaného 1), jejich právních zástupců či navrhovaných svědků pozitivně přispět k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání věci, nicméně Nejvyšší soud dospěl k závěru, že tyto skutečnosti samy o sobě jako jediný vhodný prostředek rychlejší a hospodárnější řízení nezaručují, nehledě k tomu, že ani není možno spolehlivě předpokládat, že s ohledem na nápad u Obvodního soudu pro Prahu 1 a nápad Okresního soudu ve Frýdku-Místku by vůbec řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 skutečně proběhlo rychleji. Nejvyšší soud je toho názoru, že bydliště či sídlo účastníků, jejich právních zástupců či svědků lze uspokojivě zohlednit obvyklejšími procesními prostředky, než přikázáním celé věci k projednání a rozhodnutí jinému než místně příslušnému soudu.

Nejvyšší soud nemohl přehlédnout skutečnost, že Okresní soud ve Frýdku-Místku svou výzvu účastníkům řízení, aby se vyjádřili k návrhu na delegaci, neopatřil doložkou ve smyslu ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř. a v důsledku toho tedy nelze mít za to, že proti návrhu na delegaci nemá žalovaný L. F. námitek a že by tedy na otázku vhodnosti delegace u účastníků panovala shoda. Nelze tedy předpokládat, že by přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nemohl žalovaný 2) pociťovat jako újmu na svém právu na zákonného soudce.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikázal.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2011
Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše Novotná