4 Nd 166/2011
Datum rozhodnutí: 06.06.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 166/2011-19


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Město Dubí , se sídlem Ruská 264, Dubí I., IČ 00266281, zastoupeného Mgr. Milanem Zunou, advokátem se sídlem Ruská 1564/5, Teplice, proti povinnému I. F. , o 1.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 666/2011, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 666/2011, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. 49 EXE 666/2011 vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. V tomto usnesení Okresní soud v Teplicích konstatoval, že oprávněná se svým návrhem domáhá vydání rozhodnutí soudu o nařízení exekuce na majetek povinného a pověření soudního exekutora. Okresní soud v Teplicích zjistil, že dle návrhu oprávněného i podle exekučního titulu má povinný bydliště ve Slovenské republice, centrální evidencí obyvatel v ČR povinný neprochází a oprávněný na výzvu soudu neoznačil na území České republiky místo pobytu povinného ani místo, kde by se nacházel jeho majetek. Z úřední činnosti soudu byla zjištěna jediná adresa v okrese Teplice, na které by se mohl povinný zdržovat, ovšem na této adrese se povinný již dle sdělení České pošty, s. p. nezdržuje a soudu není známo, že by se v okrese Teplice nacházel majetek povinného.

Dle názoru soudu je dána pravomoc soudů České republiky v exekučním řízení, neboť je založena Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech. Nebyly však zjištěny podmínky místní příslušnosti Okresního soudu v Teplicích. Protože nebyly zjištěny ani podmínky místní příslušnosti jiného ze soudů České republiky, předložil Okresní soud v Teplicích po právní moci usnesení o jeho místní nepříslušnosti věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se povinný zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta jiným soudem, než Okresním soudem v Teplicích, v jehož obvodu je sídlo oprávněného i jeho právního zástupce, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud v Teplicích podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 6. června 2011


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu