4 Nd 166/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 166/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného Č. o. b., a. s., proti povinnému L. C., pro celkovou částku 11.025,99 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 2800/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :


Věc, vedenou u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 2800/2008, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 5. 5. 2009, sp. zn. 5 Nc 2800/2008¨, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.


V odůvodnění uvedl, že oprávněný podal k tomuto soudu návrh na exekuci na majetek povinného s tím, že uvedl adresu povinného Ch.


Okresní soud v Chrudimi šetřil podmínky místní příslušnosti a v rámci tohoto šetření se nepodařilo zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Proto Okresní soud v Chrudimi podle § 105 odst. 2 o. s. ř. a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako právnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se a zda vůbec se zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu je sídlo oprávněného. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 5 tím soudem, který výše označenou věc projedná a rozhodne.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Danuše N o v o t n á předsedkyně senátu