4 Nd 165/2009
Datum rozhodnutí: 02.07.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 165/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: 1) L. D. , bytem Starý Plzenec, Radyňská 288, PSČ 332 02, 2) T. D. , bytem Starý Plzenec, Radyňská 288, PSČ 332 02, oba zastoupeni Mgr. L. H. , advokátkou, proti žalovaným: 1) Mgr. K. Č. , bytem Starý Plzenec, Radyňská 288, PSČ 332 02 pro doručování Plzeň, U Borského parku 22B, PSČ 301 00, 2) J. T. , bytem Karlovy Vary, Chebská 2118 pro doručování Plzeň, U Borského parku 22B, PSČ 301 00, ve věci o vyklizení bytu, vedeno u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 11 C 54/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 11 C 54/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Plzeň-město předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaných, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 11 C 54/2007, byla přikázána Okresnímu soudu v Karviné.


Návrh žalovaní odůvodnili tím, že jiný soudce na jiném uvedeném soudu by byl schopen zajistit zamítnutí vystěhování z bytu v kratší době a zamítl by nestranněji žalobu jako neopodstatněnou. Žalovaní budou pobývat v L. D. , okr. K. , kde se bude žalovaná podrobovat léčení kožních problémů a žalovaný ji bude doprovázet a též se v daném místě bude léčit. Bylo podáno trestní oznámení na soudce Okresního soudu Plzeň-město, který rozhoduje danou kauzu, pro podezření z mučení. Mimo daného soudce jsou v trestním oznámení jmenováni další soudní funkcionáři Okresního soudu Plzeň-město.


Zástupkyně žalobců ve svém vyjádření k podání žalovaných uvedla, že žalobci nesouhlasí s delegací věci na Okresní soud v Karviné. Kroky žalovaných jsou cílenou obstrukcí a průtahy v řízení. Námitky žalovaných považují za liché a účelové. Skutečnost, že oba žalovaní doložili lékařskou zprávu o jejich nevhodném zdravotním stavu, považují žalobci za pokus o prodloužení již tak dlouhého soudního řízení. Ošetřující lékař žalovaných sdělil, že zdravotní stav žalované je zcela v pořádku, po cca 1 měsíci náhle cca tři dny před ústním jednáním sděluje, že zdravotní stav obou žalovaných je téměř kritický. Žalobci neuznávají lékařskou zprávu za pravdivou. Jestliže je stav žalovaných natolik vážný, nechť je jim ustanoven opatrovník. O návrzích na delegaci vhodnou již soudy rozhodovaly v minulosti a neshledaly důvody pro delegaci. Spor se týká nemovitosti v soudním obvodu Okresního soudu Plzeň-město. Účastníci mají bydliště v katastru města P. a soudní řízení je zde vedeno po dobu více než 2 let.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnosti uváděné žalovanými, tj. budoucí pobyt a léčení žalovaných v uvedených lázních a podání trestního oznámení na soudce, jemuž je věc u nalézacího soudu přidělena, nelze označit za skutečnosti, v nichž by bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k odnětí a přikázání věci. Léčebný pobyt žalované v lázeňském zařízení mimo její bydliště v žádném případě není důvodem pro delegaci věci. Rovněž takovou skutečností není podání trestního oznámení. Trestní oznámení není rozhodnutím ve věci a nijak nevypovídá o tom, zda se osoba, na níž bylo podáno, skutečně protiprávního jednání dopustila. Pokud žalovaní vyslovují, že by jiný soudce věc rozhodl nestranněji a rychleji, tak ani tato námitka není v existující podobě delegačním důvodem, neboť jde o jejich ryze subjektivní názor, bez jakýchkoli reálných podkladů. K rozhodnutí o nestrannosti soudu, resp. o jeho případné podjatosti není Nejvyšší soud příslušný.


V neposlední řadě nelze ani pominout vyjádření žalobce, který s delegací věci nesouhlasí. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud Plzeň-město je s věcí obeznámen a již v ní učinil procesní úkony.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 2. července 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec