4 Nd 164/2011
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 164/2011-42


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobců 1) P. D. a 2) J. D. , zast. JUDr. Janou Holubcovou, advokátkou se sídlem Dolní Bečva 494, PSČ 756 55, proti žalované Ekonomické stavby, s. r. o., se sídlem Zruč-Senec, Ke Křižovatce 466, PSČ 330 08, IČ 25224476, zast. JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Sady 5. května 36, i. s. Mgr. Daniel Kapitán, advokát se sídlem v Plzni, Sady 5. května 36, o zaplacení 160.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 4 C 384/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 4 C 384/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše uvedené věci Okresní soud Plzeň-sever podáním ze dne 26. 4. 2011 vyzval žalobce i žalovanou k vyjádření k návrhu na delegaci věci Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. s odůvodněním, že v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně mají bydliště oba žalobci i jejich právní zástupkyně, nachází se zde i místo výstavby předmětného rodinného domu a pokud bude soudem ustanoven znalec, bude se muset dostavit na místo samé i k výslechu k soudu.

V návaznosti na citovanou výzvu Okresního soudu Plzeň-sever žalobci sdělili, že s přikázáním věci Okresnímu soudu ve Vsetíně souhlasí. Žalovaná však vyjádřila nesouhlas s delegací věci Okresnímu soudu ve Vsetíně a své stanovisko zdůvodnila tím, že dle jejího názoru k delegaci věci jinému soudu není žádný důvod, že ona i její právní zástupkyně mají sídlo v Plzni a delegace věci by pro ni znamenala velký nárůst nákladů řízení. Žalovaná má za to, že samotná okolnost, že žalobci mají bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci jinému soudu, zvláště když není z ničeho zřejmé, že by byl dán na straně žalobců k takovému postupu nějaký závažný důvod. Navíc skutečnost, že se předmětný pozemek, na němž mělo být realizováno dílo, nachází v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, není vůbec podstatná.

Okresní soud Plzeň-sever následně podáním ze dne 19. 5. 2011 (doručeno dne 25. 5. 2011) předložil příslušnou věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu na delegaci Okresnímu soudu ve Vsetíně podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud Plzeň-sever) a Okresnímu soudu ve Vsetíně, jemuž má být věc přikázána, návrh Okresního soudu Plzeň-sever na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci Okresní soud Plzeň-sever návrh na delegaci Okresnímu soudu ve Vsetíně odůvodnil tím, že v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně mají bydliště oba žalobci i jejich právní zástupkyně, nachází se zde i místo výstavby předmětného rodinného domu a pokud bude soudem ustanoven znalec, bude se muset dostavit na místo samé i k výslechu k soudu.

Nejvyšší soud České republiky k věci uvádí, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení či svědek nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K mimořádným poměrům účastníka řízení lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v dané věci bylo rozhodnuto o přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně, došlo by ke stavu, který by byl pro žalovanou nepříznivý. Je totiž nutno přihlédnout ke skutečnosti, že žalovaná s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu ve Vsetíně nesouhlasila.

Po prostudování předmětného spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu ve Vsetíně nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu