4 Nd 164/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 164/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného P. A., proti povinné M. S., o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 Nc 74/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 Nc 74/2009 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 20. 10. 2008 (soudu doručeno dne 14. 1. 2009) podal oprávněný u Okresního soudu v Teplicích návrh na nařízení exekuce s odůvodněním, že proti povinné má vykonatelný exekuční titul, a to rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 9. 1. 2007, sp. zn. 2 T 342/2006.

Okresní soud v Teplicích následně usnesením ze dne 23. 4. 2009, sp. zn. 49 Nc 74/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že oprávněný v návrhu na nařízení exekuce uvedl dvě adresy povinné. První adresa odpovídala adrese uvedené na exekučním titulu a jednalo se o adresu, na které sice byla povinná dle oprávněného hlášena, ale nezdržovala se zde (Ú. n. L.- P.) Druhou adresu pak oprávněný uvedl coby adresu, kde se povinná fyzicky zdržuje, u rodiny B., ačkoliv zde není hlášena (T.). V centrální evidenci obyvatel bylo pod adresou trvalého pobytu povinné uvedeno J. Na obou adresách bylo na žádost soudu provedeno šetření, které skončilo s negativním výsledkem. Dle zprávy OOP ČR Jirkov je adresa uvedená v centrální evidenci obyvatel adresou městského úřadu a povinná zde má toliko formální bydliště. Dalším šetřením nebylo zjištěno, že by se povinná v současné době zdržovala v obvodu OOP ČR Jirkov (č. l. 11). Ze zprávy OOP ČR Teplice Trnovany vyplynulo, že se povinná na adrese uvedené oprávněným v návrhu na nařízení exekuce nezdržuje a rodina B., u kterých měla pobývat, zde již 6 měsíců nebydlí. Současné bydliště povinné nebylo OOP ČR Teplice Trnovany zjištěno (č. l. 12). Na základě dalšího šetření bylo také na žádost soudu provedeno šetření na adrese D., taktéž s negativním výsledkem (č. l. 21). Dotazy učiněné soudem na OSSZ Chomutov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jirkov a Úřad práce v Jirkově, nepřinesly žádné nové skutečnosti o možném bydlišti povinné.

V rámci šetření se tedy rozhodujícímu soudu přes veškerou snahu nepodařilo zjistit bydliště povinné, a to jak v době zahájení řízení tak v době současné. Taktéž mu není z úřední činnosti známo, že by se v okrese T. nacházel nějaký majetek povinné.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit místo, kde měla povinná v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržovala ani kde měla majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Teplicích.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Petr Š a b a t a