4 Nd 162/2009
Datum rozhodnutí: 24.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 162/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala o návrhu J. , v likvidaci, se sídlem R. , Ch. , zastoupeného obecným zmocněncem J. S. , bytem S. , nazvaném Žaloba na obnovu řízení dle o. s. ř., § 228 (1) a) b) , t a k t o :


I. Řízení o podání navrhovatele ze dne 21. 1. 2009 označené jako Žaloba na obnovu řízení dle o. s. ř. § 228 (1) a) b) s e z a s t a v u j e .


II. Navrhovatel n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky rozhodl usnesením ze dne 10. 12. 2008,


sp. zn. 4 Nd 376/2008, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze v řízení vedeném u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 8 Cmo 454/2008 tak, že soudkyně senátu 8 Cmo Vrchního soudu v Praze JUDr. Vlasta Wohlmuthová, JUDr. Lyana Rozlivková a JUDr. Gabriela Barančíková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 8 Cmo 454/2008.


Součástí tohoto usnesení Nejvyššího soudu je i poučení, že proti tomuto usnesení není opravný prostředek. Usnesení bylo účastníkům řízení doručeno 15. 1. 2009.


Výše označený navrhovatel podáním ze dne 21. 1. 2009, označeným jako Žaloba na obnovu řízení dle o. s. ř., § 228 (1) a) b) požádal, aby bez dalších průtahů bylo usnesení ze dne 10. prosince 2008 v plném rozsahu zrušeno.... , což odůvodňuje z větší části skutečnostmi již obsaženými v jeho dřívějších podáních.


Krajský soud v Ústí nad Labem přípisem ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. 61 Cm 65/2008 postoupil toto podání navrhovatele Nejvyššímu soudu, a to spolu se spisem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 61 Cm 65/2008.


Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o předmětném podání navrhovatele J. s. r. o., v likvidaci, zastoupeného J. S. , obecným zmocněncem, musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.


Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení


o vyloučení soudců z projednávání a rozhodování věci v souladu s ustanoveními § 12 a násl. občanského soudního řádu. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu není opravný prostředek přípustný.


Obnova řízení je možná toliko tehdy, jestliže se jedná o některý z důvodů, který je taxativně uveden v ustanovení § 228 občanského soudního řádu.


Podle § 41 odst. 2 o. s. ř. každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.


V posuzovaném případě je z obsahu podání výše označeného navrhovatele zjevné, že se nejedná o žalobu na obnovu řízení, ač je podání takto nesprávně označeno, neboť obsah tohoto podání neodpovídá ustanovení § 228 o. s. ř.


Současně je zjevné, že podání navrhovatele ze dne 21. 1. 2009 má povahu opravného prostředku proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 4 Nd 376/2008, a to i přesto, že toto usnesení obsahuje jasné a srozumitelné poučení, že proti tomuto usnesení opravný prostředek není. Nepřípustnost opravného prostředku proti tomuto usnesení je nutno mít za neodstranitelnou překážku k případnému dalšímu řízení, jehož se účastník domáhá, a to bez ohledu na to, jak svá případná podání v téže věci označuje.


Za těchto okolností Nejvyšší soud České republiky řízení o výše označeném podání navrhovatele v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel s ohledem na výsledek na náhradu svých nákladů nemá právo.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. června 2009


Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná