4 Nd 161/2011
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.4 Nd 161/2011- 25

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně V. V. , zast. JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, proti žalované A. M. , o zaplacení 6.382,30 Kč s příslušenstvím, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy .

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobou ze dne 17. 5. 2011 se žalobkyně domáhá po žalované zaplacení částky 6.382,30 Kč s příslušenstvím představující nezaplacené nájemné za nájem nemovitosti nacházející se v 10. nadzemním podlaží bytového domu v ulici Š. , P.

Po přistoupení České republiky do Evropské Unie (1. 5. 2004) vstoupilo i na území České republiky v platnost Nařízení Rady (ES) číslo 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Podle čl. 22 citovaného nařízení pro řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovitostem a nájem nemovitostí, mají výlučnou příslušnost soudy členského státu, na jehož území se nemovitost nachází.

V případě projednávané věci je proto dána příslušnost soudů České republiky.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobkyní podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 88 písm. g) o.s.ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitost, týká-li se řízení práva k ní.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o.s.ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na uvedené skutečnosti bylo podle výše specifikovaných zákonných ustanovení rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 9, v jehož obvodu se předmětná nemovitost nachází.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu