4 Nd 161/2009
Datum rozhodnutí: 24.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 161/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: M. V., bytem Domašov nad Bystřicí, Dlouhá 33, PSČ 783 06, zastoupena obecnou zmocněnkyní JUDr. B. J., proti žalované: P. C. I. s. r. o. , se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 819, PSČ 110 00, zastoupena JUDr. Z. K., advokátkou, o zaplacení 20.000,- Kč s přísl., vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 83/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 83/2008 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 1 předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 12 C 83/2008, byla přikázána Okresnímu soudu v Olomouci.


Návrh žalobkyně odůvodnila následovně. Domáhá se zaplacení částky 20.000,- Kč. Bydlí v Domašově nad Bystřicí, okres Olomouc. V Domašově nad Bystřicí se nachází i nemovitost, jejíž prodej nabízela žalovaná na internetu. Smlouva byla uzavřena v okrese Olomouc, přímo na místě nabízené nemovitosti v Domašově nad Bystřicí. Jednání se žalovanou proběhlo taktéž v Domašově nad Bystřicí. Dále uvedla, že je na mateřské dovolené a pečuje o novorozence. Jednání se účastnil i manžel žalobkyně, který je bytem v Olomouci.


Dne 30. 4. 2009 bylo podání žalobkyně doručeno žalované. Žalovaná se k návrhu na přikázání věci nevyjádřila, ale její konkludentní souhlas s navrhovanou delegací věci presumovat nelze.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.


Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnosti uváděné navrhovatelkou delegace, tj. že bydlí mimo obvod příslušného soudu a pečuje o novorozené dítě, nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Pokud se jedná o polohu dotčené nemovitosti, není zde předpoklad, že by bylo třeba v řízení provést úkony na nemovitosti samé. Žalobkyně je zastoupena v řízení zástupcem s právnickým vzděláním, který je oprávněn v případě potřeby navrhnout postup prostřednictvím institutu dožádání.


Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 1 je s věcí již obeznámen a učinil již ve věci procesní úkony.


Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c