4 Nd 16/2009
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 16/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: D. p. h. m. P., a. s., zastoupena JUDr. J. B., advokátem, proti žalovanému: J. Z., zastoupeného opatrovníkem M. Ř., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Sokolově, o 964,- Kč s přísl., vedeno u Okresního soudu v Sokolově, pod sp. zn. 7 C 288/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Sokolově předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.


Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).


Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Sokolově, přitom jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno L., T. G. M. Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 5. 11. 2008 sp. zn. 7 C 288/2008 (č. l. 13) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost, rozhodl o ustanovení opatrovníka a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.


Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.


Žalovaný má v centrální evidenci obyvatel zapsán platný trvalý pobyt na adrese L., T. G. M., okres S. Tato adresa je adresou úřední ohlašovny trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, tj. adresou Městského úřadu Loket. Dřívějším místem pobytu žalovaného bylo L., M., což je adresa matky žalovaného. Z jejího sdělení plyne, že žalovaný již zde nebydlí 4 roky, je drogově závislý a zdržuje se někde v P. ve skvotu a snad by na něj měl být kontakt v Kontaktním centru S. v P. (č. l. 7). Ze zprávy Policie (č. l. 6) plyne, že by se měl zdržovat na nezjištěné adrese v P. Ze sdělení Kontaktního centra S. se podává, že dané centrum je anonymní a nevede nacionále klientů (č. l. 8, 9).


Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s ř.


Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Sokolově není známo.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.


Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.


Žalovaný má nyní zapsáno coby místo trvalého pobytu sídlo ohlašovny tj. Městský úřad Loket. Jeho dřívější trvalý pobyt byl na výše uváděné adrese ve městě Loket. Mimo to v daném městě má trvalý pobyt matka žalovaného.


Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.


Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k městu L. a tím k obvodu Okresního soudu v Sokolově. Navíc daný soud je s věcí již obeznámen. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Sokolově.


Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek a s ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c