4 Nd 159/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 159/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci navrhovatelky: Z. R., a odpůrce: K. H., o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 14 C 422/1989, o žalobě pro zmatečnost podanou odpůrcem, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. t a k t o :


I. K projednání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost je příslušný soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni, tj. Okresní soud Plzeň-město.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu Plzeň-město.


O d ů v o d n ě n í :


Odpůrce adresoval Nejvyššímu soudu České republiky žalobu pro zmatečnost proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22. 10. 1998, pod sp. zn. 14 C 422/1989.


Podle ustanovení § 235a odst. 1 o. s. ř. žalobu pro zmatečnost projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 o. s. ř. však projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2 až 4 o. s. ř.).


V daném případě odpůrce napadl žalobou pro zmatečnost výše specifikovaný rozsudek Okresního soudu Plzeň-město, proto příslušným k projednání a rozhodnutí uvedené žaloby je Okresní soud Plzeň-město.


Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.


V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě pro zmatečnost, která mu byla odpůrcem podána jako soudu nepříslušnému.


Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.


V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo podle ustanovení § 235a odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu Plzeň-město.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal