4 Nd 150/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 150/2011-55


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce T. M., zast. JUDr. Danou Jiříčkovou, advokátkou se sídlem Zenklova 14/64, 180 00 Praha 8, proti žalovanému J. B., o zaplacení 34.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 67/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 67/2009 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 25. 2. 2009 podal žalobce u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci. Místní příslušnost žalobce odvodil od místa, kde má žalovaný pravidelné pracoviště podle § 87 písm. a) o. s. ř. (tj. P.). Soud obesílal žalovaného na uvedenou adresu, avšak zásilka se vrátila jako nedoručená s poznámkou, že žalovaný na této adrese nepracuje. Z výpisu z Informačního systému evidence obyvatel bylo zjištěno, že žalovaný má od 7. 10. 1993 trvalý pobyt na adrese D., Ch. Ani na tuto adresu se však žalovanému nepodařilo zásilku doručit a doručující orgán ji vrátil s poznámkou, že se adresát odstěhoval. Bezvýsledné bylo rovněž pátrání po pobytu žalovaného prostřednictvím dotazů učiněných na Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce Praha-východ a jeho příbuzné. Matka žalovaného J. B. rozhodujícímu soudu podáním ze dne 31. 1. 2010 pouze sdělila, že na adrese trvalého bydliště (tj. D., Ch.) se žalovaný zdržovat nemůže, neboť byt zhruba před rokem prodala a že místo jeho pobytu nezná.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti vyslovil Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 9. 6. 2010, sp. zn. 16 C 67/2009, svoji místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 6. 2010, sp. zn. 16 C 67/2009, podal žalobce odvolání, o kterém rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 22 Co 327/2010, tak, že napadené usnesení potvrdil.

Následně byla věc podáním ze dne 10. 5. 2011 postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. se rozumí místo, kde se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 1, věty první, o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit místo pobytu žalovaného (příp. pracoviště) ani v době zahájení řízení ani v době současné.

Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro učení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud k projednání a rozhodnutí dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy Obvodní soud pro Prahu 1.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu