4 Nd 15/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 15/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce S. M., bytem Bohuslavice 134, 789 72 Dubicko, proti žalovanému ČR Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, 728 81 Ostrava, o předběžném opatření, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 135/2004, o návrhu na přikázání věci jinému soudu t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 135/2004, se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Hradci Králové.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce návrhem ze dne 13. 4. 2004 navrhuje přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové a odůvodňuje návrh tvrzením, že v případě odvolacího řízení by žalovaný rozhodoval ve své vlastní věci.


Žalovaný své stanovisko na delegaci přes učiněnou výzvu nesdělil.


Návrhu žalobce nelze vyhovět.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Účelem uvedeného ustanovení je zajistit rychlejší, ekonomičtější a účelnější projednání věci u jiného věcně a funkčně příslušného soudu, než je soud místně příslušný. Proto je vyloučeno, aby věc byla přidělena od soudu prvního stupně soudu jiné instance.


Žalobce nenamítá, že by projednání věci u soudu prvního stupně nesplňovalo požadavky na řádné projednání věci, a případ, že by ve stadiu odvolacího řízení měla být věc přidělena jinému odvolacímu soudu, dosud nenastal.


Za tohoto stavu věci neshledal Nejvyšší soud České republiky důvody pro procesní postup dle § 12 odst. 2 o. s. ř., a věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 135/2004, nepřikázal Krajskému soudu v Hradci Králové.


P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. února 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná