4 Nd 149/2009
Datum rozhodnutí: 02.07.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 149/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Ing. M. Č. , bytem Brno, Banskobystrická 592/165, PSČ 621 00, proti žalované: Mgr. D. P. , bytem Hostivice, Olivová 1862, PSČ 253 01, zastoupené JUDr. M. S. , o zrušení usnesení o schválení smíru, vedeno u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 9 C 69/2009, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 9 C 69/2009 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal v uvedené věci dne 22. 9. 2008 u Okresního soudu v Třebíči žalobu o zrušení soudního smíru o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, který byl schválen usnesením Okresního soudu v Třebíči dne 12. 10. 2005 pod č. j. 11 C 745/2003-92.


Okresní soud v Třebíči vyslovil svým usnesením ze dne 8. 1. 2009, sp. zn. 8 C 234/2008 (č. l. 25) svou místní nepříslušnost v předmětné věci o zrušení soudního smíru s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu Praha-západ, jako soudu místně příslušnému. Toto usnesení bylo k odvolání proti němu podanému žalobcem potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 17. 3. 2009 č. j. 54 Co 166/2009-37.


Dne 21. a 22. 4. 2009 doručil Okresní soud Praha-západ účastníkům řízení přípis se žádostí o vyjádření, v němž vyslovil, že předloží věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Třebíči. Svůj úmysl odůvodnil tím, že Okresní soud v Třebíči vydal ve věci usnesení o schválení smíru ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem v k. ú. M. B. Okresní soud Praha-západ bude muset vyžádat předmětný spis od Okresního soudu v Třebíči a bude muset činit dožádání na Katastrální úřad pro Vysočinu, kat. pracoviště M. B. Má za to, že u Okresního soudu v Třebíči bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Je možné, že se bude ve věci jednat o zřejmou nesprávnost původního usnesení o schválení smíru.


Žalobce s návrhem na přikázání věci souhlasí. Ve svém podání uvedl, že současnou žalobu podal přesně v souladu s vyjádřením Okresního soudu v Třebíči, poté co na základě rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči neuspěl se zápisem nabytých nemovitostí do katastru nemovitostí (k. ú. M. B. ) a to z důvodu nesprávného označení pozemků v souvislosti s provedením obnovy katastrálního operátu. Poukázal na písemné doklady, které přiložil ke svému vyjádření. V nich se podává, že Okresní soud v Třebíči celou kauzu dobře zná a má k dispozici veškeré doklady, takže formální přiřazení správných čísel parcelních k nemovitostem pro zápis do katastru nemovitostí by mohlo být vyřešeno snadno a bez problémů. Dané pracoviště katastrálního úřadu je vůči T. jednoduše dostupné pro eventuální doplnění informací nebo dokumentů. Omezuje se riziko případných sekundárních komplikací, pokud by se s věcí seznamoval a řešil ji jiný soud.


Žalovaná se k návrhu nevyjádřila.


Podle § 12 odst. 2 o. s ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen soudu příslušnému a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci řízení mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


Navrhovatel důvody pro delegaci věci spatřuje v tom, že ve věci této žalobě předcházející a s ní bezprostředně související mezi týmiž účastníky již rozhodoval Okresní soud v Třebíči a v hospodárnosti řízení, kdy bude nutno vyžádat předmětný spis od jmenovaného soudu a dokumentaci z příslušného katastrálního pracoviště pro k. ú. M. B.


Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisu dospěl k závěru, že s ohledem k okolnostem případu lze u soudu, k němuž je navrhována delegace věci, důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější řízení. Ze spisového materiálu je patrno, že předmětné řízení o zrušení soudního smíru bylo zahájeno v bezprostřední návaznosti na řízení o schválení tohoto smíru (o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem), které bylo vedeno u Okresního soudu v Třebíči a vztahovalo se k nemovitostem v k. ú. M. B. Týká se stejných účastníků řízení a vztahuje se k totožným nemovitostem. Předchozí řízení probíhalo u jmenovaného soudu a současná žaloba byla podána rovněž k tomuto soudu a tento soud tj. Okresní soud v Třebíči je s celým případem již obeznámen a lze tak předpokládat rychlejší rozhodnutí věci samé.


Nejvyšší soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 2. července 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec